Történelmi áttekintő

Történelmi áttekintő

  

Hány nap is a világ?

Ha akarom, ez az álbölcselkedő okoskodás a világ leglinkebb kérdése, ha akarom, minden kérdések leglényegibbje, a létfilozófia alapvető, soha meg nem válaszolt tömör foglalata. (Szőcs Zoltán)

Ha úgy vesszük, mégis van e naivnak tűnő kérdésre korrekt válasz, még ha nem is úgy, ahogyan ezt sokan gondolnák. Méghozzá nem az emberi, hanem az isteni időszámítást véve alapul. Segítségül lapozzuk fel a Bibliát.

Zsoltárok 90:4 "Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, a mely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel."

2. Péter 3:8 "Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő mint egy nap."

Ha következetesen végigszámoljuk és a történelmi kronológiákkal összevetjük a Bibliában szereplő időtartamokat és idő- illetve kormeghatározásokat, azt tapasztaljuk, hogy a Bibliában leírt teremtés csaknem 6000 évvel ezelőtt történt. Tehát az emberiség története nem több 6000 évnél. Tudom, sokan erre csak legyintenek, és a tudományra hivatkoznak. Csakhogy a sok millió éves emberi történelemnek nem is annyira tudományos, mint inkább ideológiai, világnézeti indokai vannak. Lásd ehhez a Teremtés v.s. Evolúció részt.

Az általunk használatos Gergely naptár 2019. évében a hagyományos zsidó időszámítás szerint 5779-et írunk az ember teremtése óta. Az Encyclopaedia Judaicának a zsidó időszámítással foglalkozó egyik szócikke (Seder Olam Rabba) arra figyelmeztet, hogy a hagyományos ókori számítás a történettudomány mai eredményeihez képest legalább 166 évet biztosan késik (de lehet, hogy még többet is). Így valójában már legalább az első emberpár teremtésétől számított 5945. évben járunk, és 6000 legkésőbb 2074-ben (vagy még hamarabb) várható.

A Talmud e világkorszak hatezer éves időtartamáról tanít, és ezt a tanítását rendkívül nagy prófétai tekintélyhez, magához Illés prófétához köti, így ez azóta is a rabbinikus judaizmus hivatalosan elfogadott álláspontja: "Illés házában taníttatott: A világ hatezer évig áll fenn. Kétezer év zűrzavar (tohu), kétezer év Törvény (tora), kétezer év a Messiás napjai - de bűneink megsokasodása miatt azokból kimaradtak, amik kimaradtak." (Babiloni Talmud, Szanhedrin_97a-b)  

Az első kétezer éves korszak számlálása a Biblia alapján egyértelmű, mert az pontosan megadja, hogy a Teremtéstől a Vízözönig 1656 év telt el, Ábrahám pedig a Teremtés 1948. évében született (Mózes 1. könyve 5-11. fejezet). A Vízözönig nem adatott erkölcsi törvény az emberiségnek, ezért fulladt az a kor totális anarchiába, ahogyan erről a Biblia beszámol; majd Noé kap ugyan néhány útmutatást, de az igaz istenismeret Ábrahámig még várat magára. Ezért nevezi a Talmud ezt a kétezer évet a zűrzavar, a pusztulás (tohu) korszakának. A klasszikus Talmud-kommentárok szerint Ábrahám 52 évesen, azaz a Teremtés 2000. évében ismerte meg és kezdte el hirdetni Háránban az Egyetlen Istent, és ezzel megkezdődött a kiválasztott nép története, azaz a törvényadás (tora) kétezer éve. Majd a Messiás kétezer évének elteltével ér véget az egész hatezer éves világkorszak, és kezdődik el a hetedik ezer év, amely a világ "szombatja" lesz. 

A fenti 3 bekezdésben a Hetek Közéleti Hetilapban (2013. 01. 11. (XVII/2)) megjelent Ruff Tibor "A hetedik nap hajnalán; Rabbik és egyházatyák a történelmi korszakváltásról" c. írásából idéztem. (https://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/201301/rabbik_es_egyhazatyak_a_tortenelmi_korszakvaltasrol) 

És ez az időbeosztás teljesen harmonizálható a Biblia kijelentéseivel. Milyen csodálatos Isten időrendje és időzítései. A hetes a Bibliában a tökéletesség száma. Isten hat nap alatt teremtette a minket körülvevő világot, a hetedik napon pedig megpihent az Ő munkájából, és megáldotta a hetedik napot. Így lett a szombat a nyugalom napja, szent nap. Ugyanígy van a történelemmel is. A hatodik évezred legvégén élünk, de mondhatnánk a hatodik nap végét is. És ami a legcsodálatosabb, az a küszöbön álló szombat, a hetedik évezred, amelyről a Jelenések könyve végén találunk csodálatos ígéreteket.

Tehát hány nap is a világ? - A válaszom ezek után: 7 nap!


Most pedig nézzünk bele az elmúlt hat nap fontosabb eseményeibe. (A fontosságot itt elsősorban üdvtörténeti szempontból értem.)

Bevezető


Hadd szóljak a régi időkről, mert tanulságosak.

S mi a legelképesztőbb a történelemben? - Hogy nem tanulunk belőle.

S mire van kárhoztatva az, aki nem tanul belőle? - Arra, hogy újra élje a történelmet.

Vajon intelligens dolog-e nem tanulni történelmünkből? - Egy embert akkor nevezhetünk intelligensnek, ha mindenkor képes tanulni saját múltjából. És mi a helyzet közös múltunkat illetően?

Jelenünk a múltban gyökerezik. Úgy is fogalmazhatunk, hogy jelenünk kulcsa a múlt. Jövőnket pedig a múltunk: múltbeli döntéseink, cselekedeteink, és jelenünk: jelenbeli döntéseink, cselekedeteink együttesen alakítják, formálják. Tanulj tehát múltadból, hogy jobb legyen a jövőd.

Hagyományos történelemszemléletekkel szakítva, a történelmet felülről, Isten nézőpontjából, szellemi dimenzióból szemlélve egy egészen új kép tárul elénk. A materialista történelemszemlélet értetlenül áll a történelem szellemi mozgatórugói előtt, nagyfokú szellemi vakságról árulkodva. Bepillantva a színfalak mögé kirajzolódik az emberiség történelmén végighúzódó isteni terv, amely egy felsőbb cél irányába tereli az eseményeket. S ez a történelmünk gerincét képező szál megértése nélkül történelmünk céltalannak tűnhet, pedig nem az.

Kiindulópontként fontos felhívni a figyelmet néhány szellemi alapelvre, melyek figyelembevétele nélkül a történelmünket alakító szellemi folyamatok homályba burkolózva maradnak előttünk.

  1. Isten valóságosan létező, konkrét személy, aki kívül áll az anyagi világon. Nem köti Őt sem az idő, sem a tér. Mintegy kívülről szemléli, és egészében át is látja az idő folyását, így az emberiség egész történelmét a történelem kezdetétől annak végéig, és benne az egyén életét is;
  2. Isten nem csak szemléli életünket, történelmünket, hanem terve van velünk, emberekkel, mind egyéni, mind nemzeti, mind pedig az egész emberiség szintjén;
  3. Az emberi történelem nem céltalan, hanem Isten által megszabott célja van;
  4. Isten be is avatkozik életünkbe, történelmünkbe;
  5. A Biblia Isten írott Igéje (Szava, Beszéde). Nem tartalmaz tévedéseket, sem természettudományos szinten, sem történelmi, a múltbeli eseményekkel, sem a még előttünk álló, jövőbeli eseményekkel kapcsolatban sem;
  6. Isten ez emberiségre vonatkozó tervét (mind egyéni, társadalmi, és az egész emberiség szintjén) a történelem során fokozatosan bontotta ki, nyilatkoztatta ki számunkra. És ez a nagyszabású terv elsősorban az Ő Igéjéből, a Bibliából ismerhető meg.
  7. Isten mint a történelem ura kezében tartja az eseményeket. Már előre lefektette az emberi történelem sarokpontjait, kijelölte annak fő irányát. (Ezzel egyáltalán nem azt akarom mondani, hogy a történelem eseményei mind előre meg vannak írva, és az embereknek nem sok beleszólása van ezek alakulásába, de annyi bizonyos, hogy Isten előre meghatározta a történelem fő csapásirányát, és lefektette a sarokköveit, meghatározva az eseményeket alakító, formáló szellemi törvényeket, törvényszerűségeket, és amikről megígérte, hogy meg fognak történni, azok meg fognak történni, még ha most irreálisnak és lehetetlennek tűnnének is.) Ő ismeri kezdetektől fogva a véget, és rendszeresen beavatkozik a történelembe, hogy az Ő céljai felé terelje az eseményeket, amikor nem abba az irányban haladnak.; "Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten és nincsen több; Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, a mik még meg nem történtek, mondván: tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat" (Ésaiás 49:9-10);
  8. A szellemvilágnak van egy másik pólusa is, mégpedig a sátán, aki szintén konkrét, valóságosan létező személy, és az ő tábora, akik fellázadtak az Isten ellen még a történelem kezdetén vagy kezdete előtt. A sátánnak is jelentős befolyása van az emberiség történelmének alakulására, csakhogy ő Isten tervével szembe megy, és legfőbb célja, hogy az emberiséget is bevigye az Isten elleni totális lázadásba, továbbá az emberek tönkre tétele, pusztulásra, kárhozatra juttatása;
  9. Szellemi szinten óriási háború zajlik Isten birodalma és a sátán birodalma között, és ennek ütközőpontjában ott van az emberiség. Ez a szellemi konfliktus pedig a látható világban, az emberiség történelmében lépten-nyomon lecsapódik. Kétségtelen, hogy a sátánnak nagyon nagy befolyása van a földi dolgok alakulására, és folyamatosan építi ki uralmi rendszereit itt a földön a történelem során. Viszont Isten is megtette a megfelelő ellenlépéseket, ahogy ezt az alábbiakban látni fogjuk. És ne felejtsük: a végső szó Istené lesz.

Maga Isten tanít minket a történelmünkön keresztül is. Csak észre kell venni.

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el