Fenevadon ülő asszony

Fenevadon ülő asszony


Bevezetés

A Jelenések könyve 17. fejezetében egy megdöbbentő személyt mutatott Isten angyala János apostolnak: a nagy paráznát és annak ítéletét:

"1 És jöve egy a hét angyal közül, a kinél a hét pohár vala, és szóla velem, mondván nékem: Jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, a ki a sok vizen ül; 2 Akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegedtek a föld lakosai. 3 És lélekben elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, a mely teljes vala káromlásnak neveivel, a melynek hét feje és tíz szarva vala. 4 Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skárlátba, és megékesíttetett vala aranynyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele útálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával, 5 És az ő homlokára egy név vala írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja. 6 És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől; és nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látám őt. 7 És monda nékem az angyal: Miért csodálkozol? Én megmondom néked ez asszonynak titkát és a fenevadét, a mely őt hordozza, a melynek hét feje és tíz szarva van. 8 A fenevad, a melyet láttál, volt és nincs; és a mélységből jő fel és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak (a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe e világ alapítása óta) látván a fenevadat, a mely vala és nincs, noha van. 9 Itt az elme, a melyben van bölcseség. A hét fő a hét hegy, a melyen az asszony ül;

15 És monda nékem: A vizek, a melyeket láttál, a hol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek. 16 És a tíz szarv, a melyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel.

18 És az asszony, a melyet láttál, ama nagy város, a melynek királysága van a földnek királyain."

(Jelenések könyve 17:1-9,15-16,18)

Az emberiség történelmének egyik meghatározó szereplőjéről lebbenti fel a leplet itt az Isten Igéje.

János apostol egy fenevadon ülő asszonyt látott. János háromszor látta ezt a félelmetes vadállatot, de egyszer sem írta, hogy megdöbbent, vagy csodálkozott volna rajta. Most azonban nagy csodálkozásának adott hangot - ezúttal azonban nem a fenevadon csodálkozott, hanem az asszonyon. Bizonyára ismerős lehetett János előtt ez az asszony. Csakhogy ő még, mint ártatlan, tiszta szüzet ismerte. Ami legjobban megdöbbenthette, az a hallatlan metamorfózis lehetett. Hogyan vált a szűz paráznává? Hogyan ült fel ez az asszony ennek a félelmetes fenevadnak a hátára? Miért engedi meg a fenevad, hogy a hátán lovagoljon, és hogy irányítsa, és uralma alatt tartsa őt?

Ahhoz, hogy megértsük, ki is ez az asszony, és milyen befolyással bír a minket körülvevő világra, és ezáltal a mi életünkre, fontos megértenünk azt, hogy a Biblia az egyházról több helyen, mint Krisztus menyasszonyáról beszél. Pál apostol efézusiakhoz írt levelében (Efézus 5:22-32) Jézus és az egyház kapcsolatát a férj és feleség kapcsolatához hasonlítja, a korithusiakhoz írt 2. levelében pedig (II Korinthus 11:2) mint Krisztusnak eljegyzett szűzként szerepel az egyház. A félreértések elkerülése végett, egyház alatt olyan emberek közössége értendő, akiket maga Jézus Krisztus hívott ki a világból, hogy az Ő népe legyen, akik Krisztuséi, akik megtértek istentelen útjaikból Istenhez, akik újonnan születtek víztől és Isten Szellemétől, akik új életet kezdtek Jézussal és személyes közösségben élnek Vele. Ők Jézus Krisztus menyasszonya, az igazi egyház. Az igazi egyháznak szentnek, feddhetetlennek, sömör nélkülinek kell lennie.

II Korinthus 11:3-4-ben Pál apostol rámutat arra, hogy hogyan tud az egyház eltávolodni Krisztussal való személyes közösségtől, hogyan tud megromolni, hogyan válhat paráznává. Úgy, hogy más Jézust és más evangéliumot fogadnak el, és más szellemet vesznek, azaz a hamisat eltűrik, az igazi mellé mást is odahelyeznek. Ha ez megtörténik, akkor az egyház megromlik, elidegenedik Jézustól. Ennek eredményeként a szűz már nem lesz többé szeplőtelen, hanem "megrontott", tehát parázna. A parázna egyház az Úr Jézus Krisztussal való személyes közösségtől elidegenedett, degenerálódott, romlott, parázna közösség.

A Jelenések könyve 17. fejezetében szereplő nagy parázna szűkebb értelemben a hamis egyház, tágabb értelemben pedig a hamis világvallás képe. Az utolsó időkben a hamis egyház valószínűleg integrálni fogja a hamis vallásokat, és létrejön egy többé-kevésbé egységes "világvallás".

Az alábbiakban a fenti igeszakasz (Jelenések 17) alapján leplezzük le a nagy paráznát.

Előre bocsátom, nem áll szándékomban senkit vallásos meggyőződésében megsérteni, de a gonosz dolgokat világosságra kell hozni. Sokak érdekeit sérti az igazság napvilágra kerülése, vagy annak hangoztatása. Épp ezért sokan próbálják eltussolni az igazságot, kifehéríteni a gonosz dolgokat, vagy szemet hunyva nem venni tudomást a hazugságokról. Sokan próbálnak ködösítve gonoszságaikról elterelni a figyelmet. Sokan próbálják az igazat gonosznak és a gonoszt igaznak beállítani. Az igazság napvilágra kerülése nélkül azonban nem jöhet létre katarzis, megtisztulás.

A következő részekben Dave Hunt: A fenevadon ülő asszony, A római katolikus egyház és az utolsó idők (Budapest 1995) című könyvéből válogattam ki részleteket.


Következő >> 

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el