Evangéliumok időrendje

Evangéliumok időrendben

Az Új-szövetség a négy Evangéliummal kezdődik, melyek egymást kölcsönösen erősítik és kiegészítik. Az egész Újszövetségnek központi üzenete itt található, amelyre a Biblia további eseményei szervesen épülnek, s az apostoli levelek is az Evangélium szellemi tartalmát értelmezik, bontják ki előttünk.

Az evangélium szó jó hírt, örömhírt, győzelmi hírt jelent. Ez Isten országának, királyságának jó híre, örömüzenete, győzelmi híre, amely mindannyiunkhoz szól.

Az Evangéliumok elénk tárják Isten Fiának eljövetelét e világba, aki emberré lett, hogy elvégezze azt a nagy feladatot, amit az Atya bízott rá: az emberiség megváltását. Az Evangélium Jézus e földi életének utolsó bő két évére koncentrál, Jézus nyilvános szolgálatára: tetteire és tanításaira; kereszthalálára és feltámadására, majd visszatérésére az Atyához.

Üzenete a Megváltás eseményeiben csúcsosodik ki, s az egész Evangélium középpontjában ez áll. A Megváltás üzenetének megértése és elfogadása kulcskérdés minden egyes ember életére nézve. Ennek félreértése vagy figyelmen kívül hagyása beláthatatlan negatív következményekkel jár az egyén sorsára nézve már itt a földi létünk során is, de sokkal inkább az örökkévalóságban.

Ha a négy Evangélium eseményeit, tanításait összeszerkesztjük időrendi sorrendbe, akkor kirajzolódik előttünk Jézus földi szolgálatának fantasztikus íve és dinamizmusa. Olyan plusz kijelentésekre tehetünk ez által szert, melyek az Evangéliumok külön-külön, fejezetenkénti olvasása során nem tárulkoznak fel előttünk. Ugyanis ezek sok esetben nem az időrendet követve vonultatják fel az eseményeket, mivel általában egy-egy speciális tematikát követnek. Ugyanakkor az események időrendbe rakásával az is jobban érthetővé válhat, hogy az egyes Evangéliumok miért tértek el ettől.

Amennyiben a négy Evangéliumot külön-külön tanulmányozzuk, és egymással összevetjük, kirajzolódnak előttünk azoknak különbözőségei, mind nyelvhasználatukban, mind dinamikájukban, mind felépítésükben. Érdemes ehhez szem előtt tartani, hogy elsődlegesen kik számára íródtak, azaz a célközönséget. Máté célközönsége elsősorban a zsidóság; Márké a rómaiak; Lukácsé a görögök; János pedig, aki az előző három ismeretében később írta meg evangéliumát, leírva sok olyan dolgot, tanítást, melyek az első háromból kimaradtak, már a hitvédelemre is koncentrál.

Most lássuk a négy evangélium eseményeit és tanításait időrendbe állítva és összedolgozva. Az időrendiség nem mindenhol állapítható meg egyértelműen.

Összeállításom lényegében véve a Szent Pál Akadémia által kidolgozott időrendbe állított igehely-listát követi.

1. rész - Jézus születése, szolgálatba lépése és korai júdeai és galileai szolgálata

1. rész

Jézus születése, szolgálatba lépése és korai júdeai és galileai szolgálata 

Az örökkévaló Ige testté lett Jézus Krisztusban, akinek nemzetségi táblázatát Máté és Lukács írja le. Jézus családfáját Máté Ábrahámtól vezeti le "apai" ágon Józsefig, Lukács pedig anyai ágon egészen Istenig vezeti vissza.

A történet Keresztelő János majd Jézus születését megelőző eseményekkel, születésükkel és az azokat körülvevő eseményekkel kezdődik. Miután Jézust körülmetélték, és 40. napon bemutatták a Templomban, és a napkeleti bölcsek látogatása után Egyiptomba kell menekülniük. Nagy Heródes halála után, tehát kb. 10 év múlva térnek vissza Izrael földjére, a galileai Názáretbe

Jézus gyerekkoráról csak nagyon szűkszavúan számolnak be az Evangéliumok. 12 évesen vett részt a bar micva szertartáson a Templomban, minekutána egyedül ott maradván az írástudókkal beszélget, azok csodálkozására.

Ugrunk egyet az időben. Keresztelő János megtérést prédikál és megkereszteli (bemeríti) a bűnbánatra jutottak tömegét.Jézus is bemerítkezik János által és Isten Szent Szelleme rá száll. Majd a Szellem a pusztába viszi őt, ahol 40 nap böjt után megkísérti a Sátán, akinek minekutána ellenáll, már a Szent Szellem erejével tér vissza. Ekkor János bemutatja a 30-as éviben járó Jézust, mint Messiást a népnek. Jézus elkezdi elhívni első tanítványait, majd egy kánai menyegzőn a vizet borrá változtatja. Ezek után felmegy tanítványaival Jeruzsálembe a páska ünnepére, ahol mindenki megdöbbenésére kiűzi a Templomtérről a pénzváltókat és árusokat. Jeruzsálemben játszódik Nikodémussal való beszélgetése az újjászületésről. Egy darabig még Júdeában marad. János bizonyságot tesz a nép előtt Jézusról, és Jézus tanítványai is keresztelnek a Jordánnál. Visszafelé Galileába útközben Sikem városánál beszélget egy szamaritánus nővel az élet vizéről.

Alábbi pdf fájl Jézus születését, szolgálatba lépését és korai szolgálatát tartalmazza időrendben (PC-re):

2. rész - Első nyilvános galileai szolgálat kezdete

2. rész

Első nyilvános galileai szolgálat kezdete

Keresztelő János készítette elő Jézus szolgálata számára az utat, felkészítvén Izraelt a Messiás eljövetelére.

Ebbe az előkészítő munkába állt be szolgálata kezdetén maga Jézus is tanítványaival, bemerítve az embereket a megtérésre, mint ahogy ezt az 1. részben láthattuk. Fordulópontot Keresztelő János bebörtönzése hozza. Ezután lép ki Jézus saját üzenetével és szolgálatával a nagy nyilvánosság elé.

Visszatérve Galileába Kánában egy királyi udvari ember kérésére meggyógyítja annak több kilométer távolságban levő beteg fiát. Majd a názáreti zsinagógában nyilvánosság előtt megtartja programbeszédét, bejelentve az Ésaiás próféta által őróla megirt próféciák beteljesedését. Ezzel megkezdi tanítói szolgálatát.

Első tanítványait újra elhívja (csodálatos halfogás a Genezáreti-tavon), akik most már végérvényesen csatlakoznak hozzá.

Majd a kapernaumi zsinagógában démont űz ki egy emberből, amin mindenki megdöbben. Meggyógyítja Péter apósát majd minden beteget. Szertejár Galilea zsinagógáiba tanítván, és démonokat űz ki. Majd meggyógyít egy leprást is.

Itt számolnak be az evangéliumok Jézusnak a szombathoz való viszonyáról: a szombati kalásztépésről és egy száradt kezű szombaton való meggyógyításáról a zsinagógában.

Jézus tovább gyógyítja a betegeket. Szolgálatának rendkívüli, számunkra lélegzetelállító intenzitásába enged betekinteni itt a Szentírás, elénk tárva Jézus szolgálatának két egymás utáni napját:

Egy nap eseményei: Egy vak és néma démonizáltat gyógyít meg, kiűzvén belőle a betegség szellemét. Erre a farizeusok vádolják, hogy Belzebub által űzi ki a démonokat. Jézus erre a Szent Szellem káromlásáról és a démonokról tanít. Közben egy asszony közbekiált. Az írástudók és farizeusok jelt kívánnak tőle. Jézus felel nekik, majd tovább tanít. Közben Jézus anyja és testvérei jönnek hozzá. Erre a sokaságot tanítja, hogy kik az ő igazi rokonai. Majd egy farizeus meghívja ebédre a házához. Jézus el is megy, de nem mos evés előtt kezet. Erre azok zúgolódnak, mire ő feddő beszédet mond a farizeusok és írástudók ellen. Majd Jézus tanítja a tanítványait illetve a sokaságot (hol a tanítványokhoz szól, hol a sokasághoz más-más módon) a képmutatásról, kishitűségről, telhetetlenségről, aggódásról és az idők jeleiről. A Genezáreti tónál példázatokban tanít Isten országáról, de a tanítványoknak meg is magyarázza. Majd beszél az ő követéséről. Este elbocsájtja a sokaságot, és tanítványaival hajóra száll, hogy átmenjenek a Genezáreti tavon. Vihar csap le rájuk, amit Jézus puszta szavával lecsendesít.

Következő nap eseményei: Reggeledik, mire átérnek Gadara földjére, ahol Jézus egy (vagy kettő) démonizált gadarénusból kiűzi a démonokat, akik a közeli disznókba mennek be. Ezután visszahajóznak Kapernaumba, ahol nagy tömeg gyűlik köré. Miközben otthonában tanítja őket, háza tetejét megbontva egy gutaütöttet eresztenek le elé annak barátai. Jézus meggyógyítja a gutaütöttet. Majd a tóparton elhívja Mátét a vámszedőt tanítványául, aki meghívja Jézust ebédre, mire a farizeusok rosszallják, hogy vámszedőkkel és bűnösökkel eszik együtt. Közben a Keresztelő János odaérkező tanítványainak kérdésére tanít nekik a böjtről. Ekkor Jairus, az egyik zsinagógafő jön Jézushoz, kérvén, hogy jöjjön és gyógyítsa meg haldokló leányát. Jézus el is indul a sokaság kíséretében. Ekkor egy vérfolyásos asszony megérinti őt a tömegben, aki ettől azonnal meg is gyógyul. Jairus lánya közben meghal, de Jézus odaérvén feltámasztja őt. Majd továbbmenvén két vakot és egy némát is meggyógyít. 

3. rész - Első galileai szolgálat csúcspontja, a Hegyi Beszéd és a körút befejezése

3. rész

Első galileai szolgálat csúcspontja, a Hegyi Beszéd és a körút befejezése

Tömegek jönnek Jézushoz, aki minden beteget meggyógyít. Tanítványai közül kiválasztja a 12 apostolt. Ezek után mondja el a tanítványai és az őt körülvevő nagy tömeg előtt egy hegyen a híres Hegyi Beszédet (Isten országának alkotmányát). Lejövén a hegyről egy százados kéri, hogy gyógyítsa meg beteg szolgáját, amit meg is tesz neki látván a százados hitét, még mielőtt a százados házához ért volna. Másnap feltámasztja egy naini özvegy halott fiát, akit éppen eltemetni visznek.

A börtönben levő Keresztelő Jánosnak is tudomására jutottak mindazok az események, melyek Jézus szolgálata során történtek, aki tanítványi közül elküldött Jézushoz. Jézus válaszol János kérdésére majd a tömeg előtt bizonyságot tesz Jánosról; majd azoknak a városoknak, melyekben a legtöbb csodát cselekedte, szemére hányja, hogy mégsem tértek meg.

Egy farizeus meghívja Jézust vendégségbe, s mikor ott van, egy bűnös nő megkeni Jézus lábait.

Az apostolokkal együtt Jézus tovább járja a városokat, falvakat prédikálván és hirdetvén Isten országát. Názáretbe érve is tanít a zsinagógában, de a názáretiek hitetlenül viszonyulnak hozzá és elutasítják. Majd kiküldi a 12 apostolát, hogy ők is kimenvén betegeket gyógyítsanak, démonokat űzzenek, és Isten országát hirdessék.

Majd felmegy Jézus egyedül az ünnepre Jeruzsálembe. Itt szombaton meggyógyít egy 38 éve bénát a Betesda tavánál, majd beszél magáról, hogy Ő a bíró és a halottak feltámasztója.

4. rész - A második galileai szolgálat

4. rész

A második galileai szolgálat

Úgy tűnik, Keresztelő János lefejezése után Jézus szolgálatának új szakasza kezdődik (az un. második galileai szolgálat). Az apostolok visszatérnek. Jézus félre vonul velük Betsaida mellé egy puszta helyre, de a sokaság felismerve őt ódatódul őhozzá. Miután tanította őket itt szaporítja meg Jézus az öt kenyeret és két halat, melyből több mint ötezren laknak jól. A sokaság már-már királlyá akarja őt tenni. Jézus elküldi a tanítványait hajóval a túlsó partra, míg ő elbocsátja a sokaságot, majd felmegy a hegyre imádkozni. Éjszaka Jézus is tanítványai után megy, csakhogy a vízen járva. Megérkezvén Genezáret földjére Jézus mindenkit meggyógyít, sőt azok is meggyógyulnak, akik csak illetik őt. Másnap a tömeg, akik megtapasztalták a kenyérszaporítást, szintén megtalálják Jézust. Erre ő kezdi tanítani őket az élet kenyeréről, kijelentve magáról: "Én vagyok az élet kenyere." E tanítás sokakat megbotránkoztat, és sokan nem is követik többé. Péter viszont megerősít, hogy ők ragaszkodnak Jézushoz, megvallva hitét a Krisztusban.

Jeruzsálemből Galileába lejött farizeusok és írástudók azon botránkoznak meg, hogy Jézus tanítványai mosdatlan kézzel esznek. Jézus erre szemükre hányja, hogy ők emberi rendeléseket igyekeznek betartani és Isten rendeléseit pedig félre teszik, majd a sokaságnak arról tanít, hogy mi fertőzteti meg az embert. Majd elhagyván Izrael földjét elmegy Jézus Tirus és Szidon vidékére, ahol egy sziro-föníciai származású pogány asszony lányából kiűzi a démont, annak az asszonynak nagy hite miatt. Majd visszatérve Galileába a Genezáreti tóhoz egy süketnémát gyógyít meg ujjait annak fülébe dugva, és köpve érintve annak nyelvét. Ismét nagy sokaság tódul hozzá, hozva betegeket, akiket meggyógyít úgyannyira, hogy végtagok is nőnek ki. Azokban a napokban vendégeli meg a több mint négyezer fős tömeget hét kenyérből és néhány halból. Majd a farizeusok és saddúceusok hozzá menvén mennyei jelt kívánnak, de csak Jónás jelét ígéri számukra. Majd hajóra száll tanítványaival, és útközben beszél nekik a farizeusok kovászáról. Azután Betsaidában egy vakot gyógyít meg annak szemeibe köpve.

Közel volt a Sátorok ünnepére, amelynek közepén Jézus is felmegy Jeruzsálembe, és tanít a Templomban. Az ünnep utolsó napján nagy fennszóval hívja magához az embereket: "Aki szomjúhozik jöjjön énhozzám és igyék..." Másnap a Templomban, ahol tanít, az írástudók és farizeusok egy házasságtörő nőt hoznak eléje, ezzel akarván csapdába ejteni őt, de sikertelenül. Ezek után Jézus arról beszél, hogy "Én vagyok a világ világossága", majd a júdeaiak hitetlensége ellen emeli fel szavát. Kimenvén a Templomból egy vakon születettet gyógyít meg szombaton úgy, hogy köpéssel sarat készít, melyet a vak szemére ken, és elküldi megmosakodni a Siloám tavához. Erre a farizeusok vizsgálatot folytatnak le a vakon születettel szemben. Még Jeruzsálemben a tömeg előtt beszél arról, hogy "Én vagyok a juhoknak ajtaja", és "Én vagyok a jó pásztor". Ismét hasonlás lesz a zsidók között e beszédek miatt.

5. rész - A harmadik galileai szolgálat és a felmenetel Jeruzsálembe

5. rész

A harmadik galileai szolgálat és a felmenetel Jeruzsálembe

A történet ismét Galileában folytatódik. Jézus Caeserea Philippi környéke megy tanítványaival, ahol megkérdi tanítványaitól, hogy kinek mondják őt az emberek. Péter ekkor tesz vallást arról, hogy Jézus az élő Isten Fia. Ettől kezdve kezdi Jézus tanítványainak bejelenteni, hogy Jeruzsálemben majd elfogják, megkínozzák és megölik, de harmadnapra feltámad. Péter, aki nemrég az Atyától kapott kijelentést Jézusról, most a Sátántól szólva mond ellene. Majd a sokaság és tanítványai előtt beszél az Ő követéséről: "Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel a keresztjét. ..." Hat nap múlva Péterrel, Jakabbal és Jánossal felmegy egy magas hegyre, ahol szemük láttára elváltozik, megmutatva az Ő dicsőségét. Mózes és Illés jelenik meg ott neki, majd maga az Atya szólal meg.

Másnap egy néma és süket holdkóros fiút hoz elé az apja, akiből a tanítványok nem tudták kiűzni a gonosz szellemet. Közben a démon megrángatja és földhöz is csapja. Jézus kiűzi a néma és süket szellemet. Onnan Galileán megy át tanítványaival, akiknek másodszor is bejelenti szenvedését, halálát és feltámadását, de azok nem értik. Kapernaumba érve a templomadó-szedők kérdésére Jézus leküldi Pétert a Genezáreti tóhoz, hogy fogjon ki egy halat, és annak a szájában fog találni egy pénzt, amit adjon az adószedőknek.

Majd mikor a tanítványai azon vitatkoznak, ki a nagyobb közöttük, Jézus egy ölébe vett kisgyermeket állít eléjük példának. És tanítja tanítványait a megbotránkoztatásról és más dolgokról, majd a megbocsájtásról, elmondva nekik az adós szolga példázatát. Ezek után Júdea határaiba megy tanítványaival a Jordánon túlra. Útközben tanítványainak egy samáriai falu elleni heveskedését - ahol nem akarnak nekik szállást adni - csillapítja le.

Ezek után küld ki Jézus 70 tanítványt azokra a helyekre, ahova Ő fog menni, hogy betegeket gyógyítsanak és Isten országának eljövetelét hirdessétek. Mikor a tanítványok visszatérnek, örömmel újságolják, hogy még a démonok is engedtek nekik. Jézus hálát ad az Atyának, és hívja a magához a megfáradtakat. Majd egy törvénytudó kérdésére adott válasza nyomán felmerül az a kérdés, ki az ember felebarátja. Erre Jézus az irgalmat szamaritánus történetét mondja el. Majd egy Márta nevű asszony, kinek Mária volt a testvére, fogadja be Jézust. Itt derül ki, mi a fontosabb: az Ige hallgatása vagy a szorgos munka? És mikor Jézus imádkozott egy helyen, a tanítványai kérésére tanítja őket is imádkozni. Majd mikor bizonyos galileaiak megöletéséről kap hírt, megtérésre inti hallgatóságát: "Ha meg nem tértek, mindnyájan, hasonlóképpen elvesztek.", s a vincellérről és a fügefáról szóló példázattal folytatja, amely ha nem terem gyümölcsöt kivágattatik. Szombaton egy zsinagógában tanítván meggyógyít egy 18 éve görnyedt asszonyt. A zsinagógafő szombati gyógyítás miatti rosszalló ellenvetését Jézus bölcsen leszereli, s Isten országáról tanítja őket. Jeruzsálembe menve tovább az útba eső városokban és falvakban tanítja az embereket, például hogy kik mennek be Isten országába. Még aznap néhány farizeus figyelmezteti Jézust, hogy Heródes az ő életére akar törni, mire ő rajtuk keresztül üzenetet küld Heródesnek, majd a prófétákat megölő Jeruzsálem felett fejezi ki szánakozását.

Egy farizeus vezető házához megy enni szombat napon, ahol meggyógyít egy vízkórost. Látva, hogy a vendégek válogatják a fő helyeket, egy példázatban inti őket alázatosságra, s a meghívójának pedig arról beszél, hogy hívja meg azokat, akik nem tudják azt meghálálni. Itt mondja el a nagy vacsoráról szóló példázatot is, melyben a meghívottak mind igyekeztek magukat kimenteni.

Tovább menvén a sokaságnak beszél az ő követésével kapcsolatban az önmegtagadásról, egy toronyépítéssel illusztrálva üzenetét.

Mikor vámszedők és bűnösök jönnek hozzá őt hallgatni és vele enni, zúgolódnak a farizeusok és írástudók, mire Jézus az elveszett juhról, az elveszett drahmáról és a tékozló fiúról szóló példázatokat mondja el nekik. Majd a tanítványaihoz fordulva tanítja őket a hamis sáfár történetén keresztül az anyagi dolgokhoz való helyes viszonyulásról. A farizeusok, akik mindezt hallották, gúnyolódnak ezen. Mire Jézus a gazdag ember és Lázár történetét mondja el nekik. Majd a tanítványait tanítja a botránkoztatásokról, megbocsátásról, hitről és a cselekedetekről. Útban Jeruzsálem felé 10 leprás jön hozzá, akiket elküld, hogy mutassák meg magukat a papoknak, akik így elmenve útközben meggyógyulnak, de csak egy tér vissza Jézushoz hálát adni.

Farizeusok kérdésére, hogy mikor jön el Isten országa, röviden válaszol, majd tanítványait hosszabban tanítja Isten országának eljöveteléről, majd az özvegyasszony és a hamis bíró példázatán át tanítja őket az imádkozásról. Némely magukban elbizakodottaknak pedig a farizeus és a vámszedő imádkozásának példáját mondja el.

Hanukka ünnepén Jeruzsálemben jár Jézus, és kérdezik őt, hogy ő-e a Messiás. Jézus erre beszél az ő juhairól, s hogy ő és az Atya egyek. Erre meg akarják kövezni. A sokaságot megint megosztja az ő beszéde.

6. rész - A pereai szolgálat (a Jordánon túl) és visszatérés Jeruzsálembe pészahra

6. rész

A pereai szolgálat (a Jordánon túl) és visszatérés Jeruzsálembe pészahra

Elmenvén Galileából a Jordánon túlra, Júdeának határaiba, nagy sokaság követi Jézust, akiket tanít, és a betegeiket meggyógyítja. Megfelel a farizeusoknak, akik a házassági elválásról faggatják. Majd kisgyermekeket hoznak hozzá, akiket megáld. Mária és Márta küldenek Jézusért testvérük, Lázár miatt, aki nagy beteg. Jézus erre még két napig marad, csak azután indul el tanítványaival Lázárhoz Júdeába, mikor már Lázár meghalt. Útközben egy gazdag ifjú jön hozzá kérdezvén, hogy mit cselekedjen, hogy örök életet nyerjen. Hallván Jézus válaszát megszomorodva megy el. Erre tanítványainak magyarázza Jézus, milyen nehezen mennek be Isten országába, akik gazdagságukban bíznak, majd a szőlőmunkásokról szóló példázattal tanítja őket Isten országáról. Majd harmadszor jelenti be 12 tanítványának az elkövetkezendő szenvedését, halálát és feltámadását, de a tanítványok most sem értik. Ekkor megy Jézushoz Jakab és János anyja, aki protekciót kér fiai számára a mennyben. Jézus erre elmagyarázza tanítványainak, hogy a felvivő út lefelé vezet. Jerikóhoz érve meggyógyítja az utána kiáltozó vak Bartimeust. Az arra elhaladó Jézust egy Zakeus nevű fővámszedő egy eperfüge fára felmászva akarja meglátni, akit Jézus lehív a fáról, mert Zakeus házához akar menni. Zakeus erre vendégséget szerez Jézusnak, meghívva vámszedő társait is, majd megbánva bűneit megtér. Itt mondja el Jézus a girákról szóló példázatát amikor a gazda tíz szolgájának ad 1-1 girát, hogy kereskedjenek azzal, amíg ő vissza nem tér. Továbbmenve elér Bethániába, ahol a már négy napja halott Lázárt feltámasztja. Ezt látva sokan hisznek benne. Némelyek azonban jelentik ezt a farizeusoknak, akik a papokkal egyben tanácskozást tartanak Jézus megöléséről. Jézus Betániában marad 12 tanítványával Lázáréknál, ahol este vacsoránál Mária drága kenettel keni meg Jézus lábát, amit Júdás rosszallva szemlél. (Márknál: a poklos Simon háza szerepel, ahol egy asszony megkeni Jézus fejét.) Sok zsidó gyűlik oda, hogy lássák Jézust és a feltámadt Lázárt. A főpapok már arról tanácskoznak, hogy nemcsak Jézust, de Lázárt is meg kellene ölni. Júdás e vacsora után elhatározza, hogy elárulja Jézust. El is megy a főpapokhoz, akiktől harminc ezüstpénzt kap. Ettől kezdve Júdás keresi az alkalmat, hogy Jézust kezükbe adhassa. 5 nappal járunk húsvét előtt. Az események felgyorsulnak. Másnap a tömeg éljenezése közepette szamárháton vonul be Jeruzsálembe úgy, hogy a sokaság az Olajfák-hegyéről a városba menet kíséri Jézust, miközben ruháikat és pálmaágakat Jézus elé az útra terítvén királynak kijáró ünnepléssel ünneplik. Amin persze a farizeusok felháborodnak. Látva a várost Jézus sír Jeruzsálem felett. Majd bemegy a városba és a Templomba, körülnéz, de mivel esteledik, visszatér Bethániába.

Másnap reggel, 3 nappal húsvét előtt, Jeruzsálembe menet megátkoz egy fügefát, mert nem talált rajta fügét, ami ettől azonnal kiszárad. Bemenvén a Templomba kiűzi onnan a pénzváltókat és árusokat, és vakokat és sántákat gyógyít meg ott. Gyerekek is dicsőítik Jézust Dávid fiaként, ami haragra ingerli a papokat és írástudókat. Jézus nappal a Templomban tanít, az éjszakát az Olajfák-hegyén tölti.

Másnap (2 nappal húsvét előtt) a városba menve látják tanítványai a kiszáradt fügefát. Erre Jézus a hitről, az imádkozásról és a megbocsátásról beszél nekik. A Templomban a főpapok és írástudók faggatják Jézust, hogy milyen hatalommal műveli ezeket a dolgokat, ki adott erre neki hatalmat? Jézus visszakérdez: János keresztsége honnan volt? Mivel nem felelnek, elmond nekik egy történetet, amiben egy ember kiküldi a szőlőbe 2 fiát, melyek közül az egyik azt mondja: elmegy, de nem megy el; a másik pedig azt mondja: nem megy el, de lemegy. Majd a gonosz szőlőművesekről szóló példázatot mondja el nekik, amit ők hallván megértik, hogy róluk szól. Majd Jézus a királyi mennyegzőhöz hasonlítja nekik Isten országát. A farizeusok elmenvén tanácskoznak, hogy szóban ejtik Jézust tőrbe. Ezért fogós kérdéseket tesznek fel neki a Heródes pártiak a császárnak való adófizetés felől, a szaddúceusok a feltámadás felől, az írástudók a nagy parancsolat felől, amikre mind jól megfelelvén végül Jézus tesz fel nekik kérdést a Messiás felől, aki Dávidnak fia is és ura is. Erre aztán nem tudnak mit mondani, és nem is merik faggatni többé.

Ekkor a sokasághoz és a tanítványaihoz fordulva óva inti őket a farizeusok és írástudók képmutató cselekedeteitől. "Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok!" - folytatja feddő beszédét, s Jeruzsálem felett is kifejezi szánakozását. Jézus leül a templomperselynél is, és figyeli, ki hogyan adakozik, s a szegény özvegy két fillérét többre értékeli a gazdagok sok pénzénél.

A Templomból kimenvén a tanítványai a Templom nagyságát méltatják előtte, de ő mindannyiuk nagy megdöbbenésére annak pusztulásáról szól nekik. Kérésükre az Olajfák-hegyén részletesen kifejti a Templom lerombolását, és az azt megelőző eseményeket, melyről főleg Lukács számol be evangéliumában, és beszél a végidőkről, az ő visszajöveteléről, és az azt megelőző eseményekről, melyeket főként Máté evangéliuma részletez. A hű és bölcs, illetve a gonosz szolgával példázza az ő visszajövetelének várását, továbbá a 10 szűzről illetve a tálentumokról szóló példázatokkal is erre tanítja őket, végül beszél nekik az örök ítéletről is. Ezek után utoljára jelent nekik, hogy el fogják árulni és megfeszítik. A főpapok, írástudók s a nép vénei pedig Jézus megöléséről tanácskoznak Kajafás házánál. 

7. rész - A pészah ünnepe Jeruzsálemben, az utolsó vacsora

7. rész

A pészah ünnepe Jeruzsálemben, az utolsó vacsora

Másnap Jézus újra a Templomban van. Rövid dicsőítő imájára mennydörgésszerű égi hang felel. Jézus kiáltva mondott mondatokkal fejezi be nyilvános tanítói szolgálatát. És noha Jézus annyi csodát tett, a többség mégsem hisz benne, mindazonáltal a főemberek közül is sokan hisznek.

Tanítványai Jézus útmutatásai szerinti helyszínen elkészítik a páskabárányt. Este a 12 apostollal együtt letelepednek vacsorázni egy teremben. Felkelve a vacsorától Jézus megmossa a tanítványai lábát, példát mutatván ezzel nekik, s tanítja őket, hogy aki nagy akar lenni közöttük, az a többiek szolgája legyen. Majd folytatva a vacsorát, vacsora közben jelzi árulóját. Erre Júdás elmegy. Ezután kerül sor az Úrvacsorára, mely az Istennel való új szövetségkötés szimbóluma, és Jézussal való közösség egyik közvetítője lesz. Jézus a szeretet parancsolatát adja tanítványainak. És felkészíti őket, hogy még ezen az éjszakán ők is megbotránkoznak benne, de feltámadása után előttük megy Galileába. Péter szabadkozik, hogy ő még életét is kész adni mesteréért, mire Jézus közli vele, hogy Péter meg fogja őt tagadni. Most arra bíztatja őket, hogy vegyenek maguknak erszényt, szablyát, nem úgy, mint mikor korábban kiküldte őket. Jézus elkezdi búcsúbeszédeit, hogy ő az út, az igazság, az élet; hogy ő az Atyában és az Atya őbenne van; és az Isten iránti szeretet a Igéje megtartásában nyilvánul meg.

Dicséreteket énekelve kimennek az Olajfák-hegyére. Jézus itt folytatja búcsúbeszédeit: "Én vagyok a szőlőtő ..." majd az Atyához meneteléről beszél. Végül imádkozik tanítványaiért, s azokért, akik az ő beszédükre hinni fognak (Krisztus főpapi imája). Ezután átmennek a Gecsemáné kertbe. Jézus itt az elvégzendő feladata miatt ránehezedő nagy szellemi nyomás alatt gyötrődik, végül teljesen átadja magát az Atya akaratának, miközben a tanítványokat többször is elnyomja az álom. 

8. rész - Jézus Krisztus szenvedése, halála és feltámadása

8. rész

Jézus Krisztus szenvedése, halála és feltámadása

Jézust Júdás vezetésével elfogják a Gecsemáné kertben, és viszik a főpaphoz. Péter követve őket, ő is bejut Annás udvarába. Miután felismerik, Péter háromszor megtagadja Jézust.

Jézust még az éjjel kihallgatják Kajafásnál. A főpapok meghozzák a döntése, hogy megölik Jézust. Reggel átadják őt Pilátusnak. Júdás mindezeket látva visszaviszi a pénzt a főpapoknak, s elmenvén felakasztja magát. Pilátus kihallgatja Jézust, majd átküldi Heródes Antipashoz, de Jézus szóra sem méltatja Heródest. Heródes csalódva visszaküldi Pilátushoz. Pilátus nem találva Jézusban bűnt, keresi, hogyan bocsáthatja szabadon, de a nép Barabbást választja. Pilátus erre megostoroztatja, bíbor ruhába öltöztetteti, megcsúfolják és töviskoronát nyomnak fejébe, majd kivezetteti a nép elé. A felbujtott tömeg szíve e látványra sem lágyul meg. "Feszítsd meg!, Feszítsd meg!" - követelik. Pilátus mossa kezeit. Leveszik Jézusról a bíbor ruhát, s átadja a júdeaiaknak, hogy megfeszítsék.

A Golgotára vezető úton Simon viszi a keresztet, mirhás borral kínálják, amit elutasít. "Jeruzsálem leányai! Ne rajtam, hanem magatokon sírjatok." - mondja Jézus a síró assznyoknak.

Délelőtt 9 órakor feszítik meg. Két latort is megfeszítenek vele együtt. Ruháin a római katonák osztozkodnak, köntösére sorsot vetnek. Az arra járók, a főpapok és a vitézek is szidalmazzák és csúfolják őt. Még az egyik lator is. A másik lator azonban bűnbánattal fordul Jézushoz. Ott áll Jézus anyja is, akit Jézus szeretett tanítványára, Jánosra bízza. Déli 12 órakor sötétség borul az egész tartományra három óra hosszan. 15 óra tájban hangzanak el Jézus utolsó szavai: "Én Istenem, én Istenem! Miért hagytál el engemet?", "Szomjúhozom!", "Elvégeztetett!", "Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet!", majd nagy kiáltással kibocsájtja szellemét. Ekkor a Templom kárpitja felülről lefelé kettéhasad, földrengés támad, sok elhunyt szent feltámad és erre az ott állók közül sokan megtérnek.

Majd a katonák látván, hogy már meghalt, nem töretik meg lábszárát, mint a mellette levő keresztre feszítetteknek. 

Arimathiai József elkéri Pilátustól Jézus testét, hogy eltemesse. Miután még aznap este egy sziklasírba eltemették, nagy követ görgetve a sír szája elé, és a főpapok a templomőrséggel őriztetik a sírt.

Az asszonyok, hogy bebalzsamozhassák Jézus testét, az ünnep után kenetet vásárolnak, elkészítik, majd szombaton pihennek.

A hét első napján földrengést előidézve egy angyal elhengeríti a követ, a katonák megrémülnek. Mária és magdalai Mária reggel a sírhoz mennek, Jézus nincs ott, hanem egy vagy két angyal.

Magdalai Mária lát a sírban két angyalt, majd Jézust, de Jézus még nem engedi neki, hogy megérintse őt. Majd az asszonyok találkoznak az úton Jézussal, akik megragadván lábait leborulnak előtte. Ezek után magdalai Mária is és az asszonyok is elmondják a tanítványoknak hogyan találkoztak Jézussal, de ők nem hiszik el.

Az őrség közben megjelenti a történteket a főpapoknak, akik erre lefizetik az őröket.

Péter és János is megnézik az üres sírt. Jézus megjelenik két tanítványnak az úton Emmaus felé. Még aznap este Jézus megjelenik a 11 tanítványnak a házban. Ekkor rájuk lehel és mondja: "Vegyetek Szent Szellemet!", és "... hirdessétek az evangéliumot ...!"

Nyolc nap múlva Jézus megjelenik ismét a tanítványoknak, amikor Tamás is ott van.

Majd Jézus harmadszor is megjelenik a már Galileában levő tanítványainak a Genezáreti tónál egy újbóli csodálatos halfogás kíséretében.

Majd egy galileai hegyen hangzanak el Jézus tanítványaihoz intézett szavai: "Nekem adatott minden hatalom .... tegyetek tanítványokká minden népeket ..." Miután 40 napon át megjelenve tanítványainak és tanítván őket, s a Szent Szellem eljövetelét megígérte nekik, Jeruzsálem mellet az Olajfák-hegyén tanítványai szeme láttára megy fel Jézus a mennybe.

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el