Hiábavalóságok

Hiábavalóságok

 

Hadd kezdjem itt a Biblia lapjait fellapozva a Prédikátor könyvével. Salamon kíméletlenül rámutat arra, hogy az emberi élet itt a nap alatt hiábavalóságok alá van rekesztve. 

"Felette nagy hiábavalóság, azt mondja a prédikátor; felette nagy hiábavalóság! Minden hiábavalóság!" (Prédikátor könyve 1:2) - kezdi mondandóját Salamon.

Salamonról tudni kell, hogy Izrael királya volt i.e. 970-930 között. Isten felettébb nagy bölcsességet és gazdagságot adott neki, mint ahogy a Biblia be is számol erről: 

"Megjelenék Gibeonban az Úr Salamonnak azon éjjel álmában, és monda az Isten: Kérj, a mit akarsz, hogy adjak néked. ... Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és gonosz között; mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet? ... Monda azért az Isten néki: Mivelhogy ezt kérted tőlem, és nem kértél magadnak hosszú életet, sem nem kértél gazdagságot, sem pedig nem kérted a te ellenségidnek lelkét; hanem bölcseséget kértél az ítélettételre: Ímé a te beszéded szerint cselekszem, ímé adok néked bölcs és értelmes szívet, úgy hogy hozzád hasonló nem volt te előtted, és utánad sem támad olyan, mint te. Sőt még a mit nem kértél, azt is megadom néked, gazdagságot és dicsőséget: úgy hogy a királyok között nem lesz hozzád hasonló senki minden te idődben." (Királyok 1. könyve 3:5, 9, 11-13)

Izrael ekkor érte el eddigi történelme során legnagyobb kiterjedését. Az országában béke és jólét uralkodott. Ő építette fel Jeruzsálemben Isten Templomát Isten útmutatásai szerint. Salamon bölcsességének és gazdagságának messze földön híre ment az ókori világban. Szépen is alakultak a dolgok mindaddig, míg elkezdett magának egyre több feleséget venni, sok esetben politikai megfontolásokból. Ez vezetett Salamon bukásához.

"És valának néki feleségei, hétszáz királynéasszony és háromszáz ágyas; és az ő feleségei elhajták az ő szívét. És mikor megvénült Salamon, az ő feleségei elhajták az ő szívét az idegen istenek után, úgy hogy nem volt már az ő szíve tökéletes az Úrhoz, az ő Istenéhez, a mint az ő atyjának, Dávidnak szíve." (Királyok 1. könyve 11:3-4)

Élete végén valószínűleg visszatért az Úrhoz, és mindebből a sok élettapasztalatból levonta a tanulságot. Ekkor született meg a Prédikátor könyve.

Ebből  idézek most pár gondolatot. A könyv megértéséhez egyik kulcskifejezés a "nap alatt". Rámutat, hogy e nap alatti világban, ahol élünk, az emberi lét be van korlátozva az e világra, és nincs ezen túlmutató perspektívánk. A legtöbb ember a létnek csak ezt a formáját ismeri. És erre tökéletesen illenek az alábbi sorok:

"Micsoda haszna van az embernek minden ő munkájában, mellyel munkálkodik a nap alatt?" (Prédikátor könyve 1:3) 

"Minden folyóvíz siet a tengerbe; mindazáltal a tenger mégis meg nem telik: akármicsoda helyre a folyóvizek siessenek, ugyanazon helyre térnek vissza." (1:7)

"A mi volt, ugyanaz, a mi ezután is lesz, és a mi történt, ugyanaz, a mi ezután történik; és semmi nincs új dolog a nap alatt." (1:9) 

"Az emberek fiainak vége hasonló az oktalan állatnak végéhez, és egyenlő végök van azoknak; a mint meghal egyik, úgy meghal a másik is, és ugyanazon egy szellem van mindenikben; és az embernek nagyobb méltósága nincs az oktalan állatoknál, mert minden hiábavalóság." (3:19)

"A mint kijött az ő anyjának méhéből, mezítelen megy ismét el, a mint jött vala: és semmit nem vesz el munkájáért, a mit kezében elvinne." (5:15) 

"Annakokáért ez is gonosz nyavalya, hogy a mint jött, a képen megy el. Mi haszna van néki abban, hogy a szélnek munkálkodott?" (5:16)


Lehet, hogy az ember megpróbálja tisztességesen leélni az életét, ahogy Salamon mondaná "itt a nap alatt". Azonban ez még kevés. Végül a hiábavalóság úgyis rányomja bélyegét életművünkre. Mert az ember nem pusztán erre hivatott. Hanem többre. Sokkal többre.

Nézd meg Nulla Károly életútját. Nem hinném, hogy ez a cél.

Ballada Nulla Károly életéről - Faludy György verse - elmondja Székhelyi József:


A világ eláraszt minket az információk áradatával. Győzi az ember kapkodni a fejét.

Vannak, akik nem akarnak kimaradni semmiből sem. Jól informáltnak lenni nagy előny. Az a baj, hogy sokan válogatás nélkül, szűretlenül engedik be magukba az információáradatot. Jót és rosszat, fontosat és haszontalant, értékest és gagyit, igazat és hazugot egyaránt. Bekajálnak mindent. Ne hidd, hogy amit így bekajálunk, nincs hatással gondolkodásunkra, világnézetünkre, életérzésünkre és életvitelünkre. A zűrzavar csak egyre nő, ahogy kavarog bennünk a sok igazság és hazugság, érték és értéktelenség, lényeges és lényegtelen, értelmes és értelmetlen, jó és gonosz. 

A világ ránk akarja tukmálni mindenféle szemetét és hazugságait, hogy benyelve azokat majd úgy táncoljunk, ahogy ő fütyül. Hogy eladhassa nekünk minden kacatját: eszméktől, ideológiáktól kezdve a testi érzékek kielégítésén át a materiális javakig.

Ha nem tudjuk elzárni szívünket, elménket és érzelmeinket e ránk ömlő áradat elől, előbb-utóbb egy nagy szellemi, erkölcsi és érzelmi gyomorrontás lesz az eredménye. Az ember belül megcsömörlik, kiég. Ez is felettébb nagy hiábavalóság itt a nap alatt.


Erről is szól Nyerges András: Átmeneti Himnusz című verse :

Ha megszólalhatnának a néma

kövek a házfalakban, vályogtéglák, cirádás
oszlopok, háromszárnyas ablakok, végvárak
maradék lőréseikkel, paloták márványpadlója,
börtönök légzőnyílásai, tornácos kúriák,
templomtornyok, gyárkémények -

ha megszólalhatnának a néma
habok a Dunán, nádasok, csatornák, embernyelő
örvények a Tiszán, mocsár a Fertőn, öblök a
Balatonon, magánuszodák rózsadombi villakertben,
öngyilkosok kútjai, tengerszernek, vegyi
anyaggal szennyezett patakok, holt folyóágak,
libaúsztatók -

ha megszólalhatnának a néma
tárgyak: kezünk nyomát őrző böllérbicska,
sarló, barométer, lopótök, fringia, somfabot,
jogar, fakanál, ostor, kalapács, írógép,
logarléc -

ha megszólalhatnának a néma
hacukák: testünk formáját őrző kacagány, keménykalap,
lemberdzsek, bilgeri, bokréta, simléderes
sapka, lobogós gatya, dolmány, szmoking, jégeralsó,
árvalányhaj, frakk -

ha megszólalhatnának a néma
kulisszák: kudarcba fúlt dicsőségek, megdicsőült
csatavesztés hősei, végtelen átmenetünk
turistái Etelköztől az Európai
Közösségig, akik exhumálva, tömegsírban,
temetőben, csontkamrában, szétmállva víz
alatt, felrobbanva laboratóriumban, megmérgezve
családi szeretettől, ingaként lengve
lámpavason, itt jártak ezen a földön előttünk -

ha megszólalhatnának a néma
nemzetségek tanúi, felgyűlt bölcsesség cseppkövei,
egyszerre jelenlévők Vereckénél meg a
Népstadionban; elénekelnék századaink menetindulóját,
minden tapasztalatuk végső, kristályos
himnuszát a felnövekvőknek igaz okulásul -

MEGVETTE MÁR AZ EHETIT
SZÁZADOS ÚR SEJEHAJ
KINEK A JOBB KEZE BAL
MA ÖNRŐL ÁLMODTAM MEGINT
BECSUKÓDIK MAR A SZEMEM
GYŐZ A SZITTYA FÖRGETEG
ISTEN VELEM KI ELLENEM
HIT REMÉNY ÉS SZERETET
MUNKÁS DIÁK EGYET AKAR
HOGY JÖN EGY KIRÁLYFI TAN
TARTSON VELÜNK AKI MAGYAR
HÓFEHÉR PARIPÁN
DUNA TISZA DRÁVA SZÁVA
KÖZÖS LÓNAK TÚROS HÁTA
ÁLLJ KÖZÉNK ÉS HARCOLJ ÉRTE
ANYÁM EGYETLEN REMÉNYE
KRASZNAHORKA BÜSZKE VÁRA
NEM ISMERT RÁ A FIÁRA
GYÖNYÖRŰBB MINTA NAGYVILÁG
NAPPAL CSAPSZÉK ÉJJEL CSAPÁGY
MONDJA MARHA MÉRT OLY BÚS
BAJNOK LETT A FERENCVÁROS
BOLDOG MOST AZ EGÉSZ VÁROS
HÁROMMILLIÓ KOLDUS
ÖL BUTIT NYOMORBA DÖNT
JÓL FIZET A TOTÓ LOTTÓ
MUNKÁSÖKŐL VASÖKÖL
LENNÉL TE RÓZSA ROZSABIMBO
TENGER ELLEN RONT HAZÁNKRA
MAGYAR ÁLLAM FIZETI
LÁSSUK KI LESZ A PÁRJA
UNCILI SMUNCILI
MÁTÉSZALKA GYÁSZBAN VAN
ELFOGYOTT A REGIMENTJE
KIT SZERET A LEGJOBBAN
AKI NEM LÉP EGYSZERRE
HAJDÚ SÓGOR MIT KIVÁNSZ
ERGER BERGER SCHOSSBERGER
HA BETEG IS KELJEN FEL
MOST KEZDŐDIK A TÁNC
MAR MINÁLUNK BABÁM
AZ JÖTT A SZOKÁSBA
MAGYARORSZÁG NEM RÉS
HANEM ERŐS BÁSTYA
CSAK EGY NAPA VILÁG
EGY CSÓK ÉS MÁS SEMMI
UGOCSA NON CORONAT
INKÁBB KELL NEKI GIGERLI
MIAZMA LÁZ LAPPANGÓ FÉREG
VÁSÁROLJ MINDENT EGY HELYEN
BORT BÚZAI BÉKESSÉGET
VITAM ET SANGVINEM
GYŰJTSD A VASAT ÉS A FÉMET
EB URA FAKÓ NEM ODA BUDA
EZZEL IS A BÉKÉT VÉDED
HUJ HUJ HAJRÁ NEM NEM SOHA
ÉG A KUNYHÓ ROPOG A NÁD
ÉL MAGYAR ÁLL BUDA MÉG
KIRÚGOM AZ OLDALÁT
MARAD MI VOLTAPUSZTA LÉG
SZÁLLNAK A LÉGBEN A FÜSTKARIKÁK
STUX ÚR MICSINAL MAGA ROSSZ
KÖZÖS LENGYEL-MAGYAR HATÁRT
AVE MÁRIA LIBERA NOS
JÖVEL JÉZUS LÉGY VENDÉGÜNK
JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD
ÁLDD MEG AMIT ADTÁL NÉKÜNK
ROSSZ SZOMSZÉDSÁG TÖRÖK ÁTOK
MEGÁLLJ MEGÁLLJ KUTYA SZERBIA
EXTRA HUNGARIAM NON EST VITA
TÓT NEM EMBER KÁSA NEM ÉTEL
LESZ MÉG SZŐLŐ LÁGY KENYÉRREL
EGY A JELSZÓNK TARTÓS BÉKE
ÉRTED ÉLÜNK ÉS HALUNK
NE VIGY MINKET KÍSÉRTÉSBE
ÉDES ERDÉLY ITT VAGYUNK
TALPAM OKMA SARKAM PALMA
HAZÁNK A BOKRÉTA RAJTA
HA MÉG EGYSZER AZT ÜZENI
JUSTICE FOR HUNGARY
NEM MEGYÜNK MI INNEN EL
SZÁRAZ TÓNAK NEDVES PARTJÁN
LAKIK AZ A CUKORFALAT
BÖZSI NE SÍRJON BÖZSIKE DRÁGA
EGÉSZ MAGYARORSZÁG MENNYORSZÁG
MOGYORÓ VAN AZ Ő TETEJÉN
PIROSA VÉR A PESTI UTCÁN
ÁLDOTTA TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE
SZÉKELY ASSZONY ÉDESANYÁM
HOVA LETT A MAGYAR URÁN
MITŐL VÉRES A LÁBAD
MAGYAR GYEREK GYÓGYÍTJA
MOST VAN A NAP LEMENŐBEN
VISSZANÉZTEM FÉLUTAMBÓL
HAZÁM HAZÁM TE MINDENEM
SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL
HAVI KÉTSZÁZ PENGŐ FIXSZEL
MINDJÁRT TUDJÁK HOGY ÉN VAGYOK
A LEGELSŐ MAGYAREMBER A KIRÁLY
FÉLREFORDUL A NYEREG
HORTHY MIKLÓS HA FÖLÜL A LOVÁRA
NE LŐJ FIAM MERT ÉN IS OTT LESZEK
RESZKESS PISZOK JÖN A HIPÓ
AKI MAGYAR VELÜNK TART
HAJMÁSI PÉTER HAJMÁSI PÁL
GÓLYA GÓLYA GILICE
LÁM AZ ENYÉM FEKETE
DE A TIÉD NYITVA ATYÁM
SORS BONA NIHIL ALIUD
NINCS EGYEBEM CSAK A REMÉNY
MÉGIS KIFORDULNA
AVE SÓGOR SZITTYA MÁRIA
KOLDUS LOTTI SANGVINEM
FERENCVÁROS NON CORONAT
ÉG A KUNYHI JÖTT SZOKASBA
STUX ÚR CSAPSZÉK REGIMENT
KÖZÖS LONAK 'STENKALAPJA
VIVÁT MÁTÉKRASZNASZALKA
KIRÁLYFI TÁN EXTRA BÁSTYA
JÉZMIAZMUS HUNGILICE
KOLDUSMUNCILIBERANOS
SZAZADOSCHOSSBERGIGERLINIHIHITREMÉNYSZERETE


Igen, talán érdemes költőket, művészeket segítségül hívni ahhoz, hogy jobban átjöjjön egy üzenet. Had álljon itt végül még egy költemény, Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas című verse. A cím jelentése: Hiúságok hiúsága, de akár Hiábavalóságok hiábavalósága is lehetne.

Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas -- előadja: Sinkovits Imre


***

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el