A Bukás

2. A bukás


Ez idő tájt zajlott le történelmünk egyik legnagyobb tragédiája. A világi történetírás teljesen tudomáson kívül hagyja ezen óriási jelentőségű fordulatot, amely a mai napig kihat az emberiség sorsának alakulására. Sőt nemhogy tudomást sem vesz róla, hanem egyenesen nevetség tárgyává teszi, mivel nem fér bele a szépen felépített rendszerébe.

Miről is van szó? - Az első emberpár bűnbe eséséről. Ellenszegültek Isten tiltásának, mert a sátán elhitette őket. Inkább a sátánnak, Isten ellenségének hittek, mintsem Istennek, a Teremtőjüknek. E hiba végzetesnek bizonyult. Összeomlott a kapcsolatuk azzal a személlyel, akinek az életüket, a jólétüket, a boldogságukat köszönhették, eltávolodtak az élet forrásától, és bekerültek Isten ellenségének, a sátánnak befolyása alá, aki tönkre akarja tenni az életüket.

Isten ki is űzte őket az Éden kertjéből elzárva a visszavezető utat.

De valójában ebben is Isten kegyelme mutatkozott meg, ugyanis ha ettek volna bűnbeesésük után a élet fájáról is, ez a bűnös állapotuk mindörökre menthetetlenül fixálódott, beleégett volna az emberbe, úgy hogy már nem lehetett volna rajta segíteni, mint a hogy a sátán számára sincs már segítség, nincs már kegyelem.

Visszakanyarodva a bűneset következményeire. Minekutána ettek a jó és gonosz tudás fájáról megnyilatkoztak szemeik, és észrevették, hogy meztelenek. Kerítettek maguknak fügefa leveleket, mellyel meztelenségüket próbálták eltakarni. De ez már nem sokat segített. Olyan ez, mint amikor az emberek különféle vallásos jócselekedetekkel próbálnak Isten kegyelmébe bekerülni.

Isten átkot mondott ki a kígyóra (sátánra), az asszonyra, az emberre és az ember miatt a földre is.

"És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.

Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szűlsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad.

Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, a melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban. Töviset és bogácskórót teremjen tenéked; s egyed a mezőnek fűvét. Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszesz." (1 Mózes 3:14-19)

Ezek az átkok hatással vannak napjainkban is.

Ellenben ígéretet is adott az embernek, hogy van még számára reménység, mert a jövőben el fog jönni a Szabadító ("az asszony magva"), aki visszafordítja a romlást, a bomlást, a degenerációt az emberiség és a teremtett világ szintjén, amely elkezdődött itt a földön az ember bűnbeesésével.

Istennek tehát mégis van egy terve az ember, az emberiség megmentésére. És ez a történelem előre haladtával egyre nyíltabban bontakozik ki előttünk. Ez az isteni helyreállítás története, az üdvtörténet, amely bele van ágyazva az emberiség történelmébe, és ezen belül is központi helyet képvisel, még ha a világi történetírás nem is vesz róla tudomást. Pedig az egésznek a lényege itt van elrejtve.

Isten kiűzte Ádámot és Évát az Édenből.

Csinált Isten pedig Ádámnak és feleségének bőrruhákat, hogy azzal takarják el meztelenségüket. Ez már jobb ruházatnak bizonyult. Ehhez viszont Istennek meg kellett ölnie állatokat. Ebben is egy nagy alapigazság rejlik. Ahhoz, hogy Isten elé tudjunk járulni, és ne kelljen szégyenkeznünk "meztelenségünk" miatt, vérontásra van szükség, egy olyan áldozat vérére, aki helyettünk hal meg, hogy az annak "bőréből készült ruha" befedezze mezítelenségünket, bűneinket. A fügefalevél nem sokat használ.

A föld arculata megváltozott. Az átok hatni kezdett. Az élet az Éden-kerten kívül már sokkal barátságtalanabb, fáradságosabb, keményebb volt.

Tudható, hogy már a második generációban megjelent a földművelés (ld. Káin) és az állattenyésztés (ld. Ábel), nem úgy, amint az iskolában a nebulókat okítják, hogy az emberiség eleinte hosszú ideig gyűjtögetésből ill. vadászatból élt, majd lassan alakult ki az állattenyésztés és a földművelés az évezredek során.

Az életkörülmények mindazonáltal még mindig sokkal jobbak, kedvezőbbek lehettek, mint napjainkban. Ezt a Biblia beszámolójában feljegyzett, a mai ember számára hihetetlenül, horribilisen magasnak tűnő életkorok is alátámasztják. Az emberek ugyanis abban a korban (i.e. 3-4. évezred) 7-8-9 száz évet is megéltek. A valaha élt legöregebb ember, akinek feljegyezték az életkorát 969 esztendeig élt. A mai ember könnyen elmosolyodik ilyen életkorok hallatán. Pedig ha jobban belegondolunk, és helyesen értelmezzük Isten számunkra megírt kinyilatkoztatását, egyáltalán nem is olyan lehetetlen. Ezek a magas életkorok elég jól magyarázhatóak a következő tényezők összhatásával:

  • A Földet a Biblia alapján valószínűsíthetően egy páraburok, vagy egy jégkristály-burok vette körül, amely azonban az Özönvízkor összeomlott. Ez a burok az általa kialakult üvegházhatás révén lehetett a felelős egy kiegyensúlyozottabb, a mainál melegebb, trópusiasabb jellegű klímáért, kedvezőbb klimatikus feltételeket teremtve a földi élet számára.
  • Ez a pára- vagy jégkristály-burok visszatartotta a káros ultraibolya sugárzásokat.
  • A Föld mágneses tere is jóval erősebb volt a jelenleginél, sokkal jobban elhárítva a szintén káros kozmikus röntgensugárzásokat. Emellett az erősebb mágneses térnek kedvező élettani hatásai is vannak.
  • A termőföldek termőereje is nagyobb lehetett, amely a klímával is összefügg.
  • Az emberiség genetikai állománya sokkal hibátlanabb volt. A káros sugárzás szegénysége miatti mutációk sokkal alacsonyabb szintje se rontotta a genetikai állományt.
  • A légkör oxigén koncentrációja is magasabb volt, a jelenleginek kb. másfélszerese, ami igen kedvezően hatott az életfeltételek alakulására.

Az emberiség e hosszú életkorok és a viszonylag kedvező életfeltételek mellett viszonylag gyorsan (egy-másfél évezred alatt) elszaporodhatott és szétszóródhatott a földön.


<<  Így kezdődött         Az ítélet  >>

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el