A kiválasztott

4. A kiválasztott


Látván Isten, hogy az emberiség ismét a romlás útjára lépett, keresett magának egy olyan személyt, aki illetve akinek utódai által megvalósítja majd az emberiségre vonatkozó nagyszabású tervét. E nagy helyreállítási tervének következő állomása Ábrahám kiválasztása és a vele való szövetségkötés volt Kr.e. 2100 táján:

Isten itt kiválaszt a földön élő emberek közül egy személyt, (csakúgy, mint az Özönvíz előtt Noét), és ezután elsőssorban vele és leszármazottaival foglalkozik. Neki adja azt az ígéretet, hogy az ő leszármazottai közül fog származni az emberiség megmentője, a Messiás.

Isten Ábrahámot kihívja Mezopotámiából, és elvezeti egy új helyre, az ígéret földjére, és megáldja Ábrahámot:

"És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, a melyet én mutatok néked. És nagy nemzetté tészlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz. És megáldom azokat, a kik téged áldanak, és a ki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei." (1 Mózes 12:1-3)

"Mert mind az egész földet, a melyet látsz, néked adom, és a te magodnak örökre. És olyanná tészem a te magodat, mint a földnek pora, hogyha valaki megszámlálhatja a földnek porát, a te magod is megszámlálható lesz." (1 Mózes 13:15-16)

"És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyjává teszlek téged. És felette igen megsokasítalak téged; és népekké teszlek, és királyok is származnak tőled. És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségűl, hogy legyek tenéked Istened, és a te magodnak te utánad. És adom tenéked és a te magodnak te utánnad a te bujdosásod földét, Kanaánnak egész földét, örök birtokul; és Istenök lészek nékik." (1 Mózes 17:5-8)

És miért pont Ábrahámot választotta Isten? Erre is megadja a választ:

"És monda az Úr: Eltitkoljam-é én Ábrahámtól, a mit tenni akarok? Holott Ábrahám nagy és hatalmas néppé lesz; és benne megáldatnak a földnek minden nemzetségei. Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utánna, hogy megőrizzék az Úrnak útát, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, a mit szólott felőle." (1 Mózes 18:17-19)

Isten fiút ígért Ábrahámnak, annak igen idős kora ellenére. Ábrahámnak fia született a szolgálótól, Izmael, de nem ő az ígéret gyermeke, hanem Izsák, akit később felesége Sára szült neki.

"Mert meg van írva, hogy Ábrahámnak két fia volt; egyik a szolgálótól, és a másik a szabadostól. De a szolgálótól való test szerint született; a szabadostól való pedig az ígéret által." (Pál Galáciabeliekhez írt levele 4:22-23)

Izmaeltől származnak az arabok, Izsáktól pedig a zsidók. Az ígéret vonala Izsák ágán ment tovább.

Majd miután Ábrahám hajlandó volt Isten kérésére feláldozni a fiát Izsákot, az ígéret gyermekét, s Isten csak az utolsó pillanatban avatkozott be, a következőképpen erősíti meg az Úr az Ábrahámnak adott ígéreteket:

"És kiálta az Úrnak Angyala Ábrahámnak másodszor is az égből. És monda: Én magamra esküszöm azt mondja az Úr: mivelhogy e dolgot cselekedéd, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek: Hogy megáldván megáldalak tégedet, és bőségesen megsokasítom a te magodat mint az ég csillagait, és mint a fövényt, mely a tenger partján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját. És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivelhogy engedtél az én beszédemnek." (1 Mózes 22:15-18)

Figyeljük csak meg, hogy többek között miket ígért Isten Ábrahámnak? Ha ezt megértjük sok későbbi félreértéstől kímélhetjük meg magunkat Isten tervével, Izraellel és a zsidósággal kapcsolatban:

  • Isten Ábrahámnak és utódainak adta örökségül az Ígéret földjét, Izrael földjét, méghozzá örök bírtokul. Ezt az ígéretet később megerősíti Izsáknak és Jákobnak is. Tehát a mai Izrael földje a zsidókat illeti meg.
  • Az egész emberiség számára áldást hoznak Ábrahám és utódai, a zsidók, és a legnagyobb áldás a világ számára, amit a zsidóktól kaptak, hogy őközülük származott a Messiás, Jézus, az egész emberiség megváltója.
  • Isten megáldja, akik áldják Ábrahámot (beleértve az ő utódait, a zsidókat is), és megátkozza, akik átkozzák őt, illetve a zsidókat. Az antiszemitizmus - a Biblia alapján egyértelműen állítható - átkot hoz, az emberekre, nemzetekre.


<<  Az ítélet        A nép  >>

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el