Élet Vize


Ide írhatsz...

Az Élet Vize

"Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne." (János 4:13-14)

Jézusnak mintegy 2000 éve elhangzott, egy kútból vizet merítő szamáriai asszonyhoz intézett szavai itt és most a XXI. században is rendkívül aktuálisak. Túlmutatva a materialista világ körénk font kalickáján, egy olyan valóságba hív, amit csak a szív tud megragadni. Az asszony válasza egyszerű volt:

"Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni." (János 4:15)

Az emberi szívben benne van az a szomjúság, amit hiába is igyekszünk saját erőnkből csillapítani. Ki így, ki úgy. Lehetőségeinkhez és képességeinkhez mérten próbáljuk betömni a lényegünk legmélyén tátongó űrt: tudással, hatalommal, szórakozással, hobbival, sporttal, művészettel, utazással, bulikkal, kicsapongó életvitellel; nikotinnal, alkohollal, kábítószerrel; keleti praktikákkal, vagy éppen vallásos gyakorlatokkal. De mind hiába. Az űr továbbra is ott tátong. Letagadhatjuk, sőt még önmagunkat is becsaphatjuk.

Pedig a megoldás ott van egy karnyújtásnyira. Méghozzá Istenben, aki felkínálja azt nekünk. De ehhez le kell tennünk a büszkeségünket, önigazultságunkat. Le kell szállnunk a magas lóról. Abba kell hagyni mindenféle önmegváltási kísérletünket, és Isten felé kell kinyújtanunk kezeinket.

Jézus maga hív meg minket az Élet Vizének forrásához:

"Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!" (János 7:37-38)

De hogyan lehetséges ez?

Isten elküldte az Ő egyszülött Fiát e világba, hogy kiszabadítson bennünket a Sátán fogságából, és visszataláljunk Őhozzá, a Teremtőnkhöz. Jézus, az Isten Fia, mintegy 2000 éve eljött a Földre. Egy szűz lány méhében megfoganván emberré lett, és megszületett a Római Birodalom egy távoli kis provinciájában, Izraelben. Majd minekutána felnevekedett, Isten felkente Őt Szent Szellemével, erejével és hatalmával, és így lépett ki a nyilvánosság elé, és kezdte el hirdetni Isten országának eljövetelét, bemutatva Isten szeretetét és irgalmasságát, hatalmát és erejét. Betegeket gyógyított, halottakat támasztott fel, démonokat űzött ki, kiszabadítva a megkötözötteket. Hatalma volt a természet erői felett. Jelek, csodák, gyógyulások kísérték végig szolgálatát. Az események szemlélői sokszor magukon kívül voltak a megdöbbenéstől. És mi volt a titka? Szolgálata során mindvégig Isten Szent Szellemének személyes vezetésére támaszkodott. Mindig az Atya akaratát kereste és Tőle függött. Teljesen alárendelte életét Neki, és Isten ereje hatalmas módon meg is nyilvánult rajta keresztül.

És ez nem valamiféle kitalált gyerekmese. Minderről több ezer éves próféciák sokasága tesz bizonyságot az Ó-szövetség könyveiben, méghozzá a legfinomabb részletekbe menőkig.

Jézus tömegeket vonzott maga köré, tanítva őket Isten országára tartozó dolgokról. Nyilvánvaló lett hallgatósága előtt Isten szeretete, bölcsessége és ereje. De nem csak ez! A bűnt is kíméletlenül leleplezte, mely az emberi élet megrontója és sötétségben tartója. Rámutatott a szívekben lakozó bűnre, mint a legnagyobb akadályra, mely elválaszt minket Istentől:

"Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok; valamint csalás, kicsapongás, irigység, istenkáromlás, gőg, esztelenség." (Márk 7:21-22)

A mai kor emberét, azaz minket figyelmeztet Pál apostol, mikor az utolsó idők erkölcsi és szellemi állapotát tárja fel:

"Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, tisztátalanok, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent." (2. Timóteus 3:2-4)

Az persze, hogy Jézus szembesítette hallgatóságát bűneikkel, sokaknak nem tetszett, főként a vallási vezetőknek nem, min ahogy sokaknál ma is kicsapja ez a biztosítékot.

Ahogyan sok követőt, úgy sok ellenséget is szerzett így Jézus magának. Végül befolyásos vallási ellenfelei összeszövetkeztek ellene, letartóztatták, és kiszolgáltatták a római elnyomó hatalomnak. Ellene uszítván a tömeget követelték Pilátustól, hogy az ártatlanul letartóztatott Jézust ítélje el és feszítesse keresztre, és a bűnöző Barabbást bocsássa helyette szabadon.

Pilátus a nép nyomásárnak és a vallási vezetők zsarolásának engedve keresztre feszíttette Jézust, a próféciákban megígért Messiást.

Jézus nem védekezett, nem szólalt fel saját érdekében, nem használta a rendelkezésére álló természetfeletti erőt sem. Alávetette magát a halálos ítéletnek, vállalva a kor legkegyetlenebb halálnemét is. Merthogy a keresztre feszítés a legszörnyűbb szenvedéssel járó kínhalál volt. Volt, hogy napokig szenvedtek rajta az elítéltek, újra és újra nagy szenvedéssel tornászva fel magukat lélegzetvételhez.

A megfeszített Jézus haláláról a Biblia több helyen is döbbenetes tudósítást ad:

"Tizenkét órától kezdve három óráig sötétség lett az egész földön. Három óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: "Éli, éli, lamá sabaktáni!" azaz: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?" (Máté 27:45-46)

"Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az Írás, így szólt: "Szomjazom." Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és odatartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: "Elvégeztetett!" És fejét lehajtva, kilehelte lelkét." (János 19:28-30)

"Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. És íme, a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste." (Máté 27:50-52)

Pilátus elrendelte, hogy a keresztre feszítettek lábszárait eltörjék, meggyorsítva ezzel halálukat, - ugyanis akkor nem tudják magukat felnyomni lélegzetvételre - hogy a másnapi ünnepen ne éktelenkedjenek a haldoklók a keresztfán. Jézushoz érve a katonáknak azonban ezt már nem kellett megtenniük, mivel ő már korábban kibocsájtotta lelkét. Majd leszedték Jézust a keresztről és eltemették.

Azonban a történetnek itt közel sincs vége, mint azt a vallási vezetők, és maga a Sátán is remélni vélte. Jézus ugyanis harmadnapra feltámadt a halálból. Lehetetlen volt ugyanis, hogy a Halál és a Pokol Őt fogva tartsa, mivel élete során nem vétkezett, nem követett el bűnt, és teljesen ártatlanul szenvedte el a büntetést. Isten felülbírálva mind a Szanhedrin vallási ítéletét, mind Pilátus világi ítéletét feltámasztotta harmadnapon Fiát a halálból.

Jézus feltámadása után megjelent tanítványainak, melyről a Biblia lapjain több részletes beszámolót is olvashatunk. Több mint 500-an találkoztak akkor vele. S miután a tanítványaival töltött 40 napot, tanítván őket az Írásokból, hogy mindazoknak meg kellett történnie, amik őrajta estek, a tanítványok szemeláttára felvitetett a Mennybe, ahonnan majd el is fog jönni az időknek végén. És ne legyenek illúzióink, már nincs sok idő!

Na de mire volt mindez jó? Miért kellett Jézusnak vállalni a kereszthalált? Miért fontos ez számomra? És mi közöm van nekem ehhez az egészhez?

Az igazság az, hogy Jézus Krisztus halálához és feltámadásához való viszonyulásunk életbe vágó kérdés mindannyiunk számára. Ő ugyanis nem saját bűnei miatt szenvedett és büntettetett meg, hanem a mieink miatt. Ott a golgotai kereszten Ő ugyanis mindannyiunk bűnét felvette magára. A mi bűneink jogos büntetését szenvedte Ő ott el. Nem törődött a szégyennel, megaláztatással, fájdalommal és testi-lelki kínokkal. Azért, mert minket szeretett, és minket akart megmenteni. Az emberiséget, az embereket, minket, engem és Téged.

A világ összes bűne nyomta vállát a kereszt súlya alatt, midőn cipelte fel a Golgotára a kereszt vízszintes gerendáját, mint egy nagy mínuszjelet, a mi életünkben levő nagy mínuszt, a mi bűneinket, csalódásainkat, betegségeinket, gyalázatunkat, kilátástalanságunkat, és odaszegezett karokkal felhelyezte azt a függőleges fára. S mikor felállították a keresztet, egy csodálatos, az eget a földdel összekötő pluszjel született. A mi negatív életünket Isten ott a Golgotán változtatta át pozitív életté. Jézus magára vette ott mindazt a rosszat, ami a mi életünket tönkreteszi, cserébe odaadta mindazt a jót, ami az életünket csodálatossá, dicsőségessé és romolhatatlanná teszi. Ez az isteni helycsere a kereszten.

És ebből az égvilágon semmit sem fogsz megtapasztalni, ha el nem fogadod Istennek ezt az ajándékát. Amíg hittel el nem fogadod Jézus Krisztust személyes Megváltódnak, Szabadítódnak, Megmentődnek. Amíg el nem fogadod Jézus engesztelő és helyettesítő keresztáldozatát saját életedre vonatkozóan. Azért engesztelő, mert Jézus kiengesztelte Isten felénk érzett, lázadásunk és bűneink miatti jogos haragját. És azért helyettesítő, mert Jézus helyettünk vette magára a mi bűneinket azoknak minden következményével, és helyettünk szenvedte el a mi büntetésünket, beleértve a halált is. Ez tulajdonképpen az Evangélium üzenete.

Az Evangélium Isten győzelmi híre: Jézus Krisztus győzött a kereszten. Legyőzte a bűnt, legyőzte a Sátánt, legyőzte a halált, és megnyitotta az emberek számára az utat Istenhez: az örök élet útját.

Az Evangélium Isten mentőakciója: Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása a megmenekülés egyedüli lehetséges útja a Sátán fogságából. Ezért is örömhír ez számunkra.

Az Evangélium Isten ultimátuma: Mindenkit döntés elé állít. A megváltás üzenete Istennek ereje azoknak, akik el tudják fogadni ezt valóságnak a saját életükre nézve, azoknak, akik megmenekülnek és az örök életet öröklik; ugyanakkor bolondság és megvetés tárgya azoknak, akik a kárhozatra mennek. Vagy így, vagy úgy, de eljön a pillanat mindenki életében, amikor dönteni kell. És lehet, hogy éppen ez az a pillanat.

Az Evangélium Isten meghívása az Ő országába: Jézus Krisztus feltámadt a halálból és most is él. Most is lehet Vele találkozni. Most is lehet Vele új életet kezdeni. Ő most is ad az Élet Vizéből ingyen. Jézus meghalt érted, hogy Te ne magadnak élj, távol Istentől, Isten nélkül, hanem Istennek. Hogy Ővele élj örök életet. Most Téged is hív. Neked is szól! Ne menj tovább Barátom! Rajtad a sor! Ez itt a döntés helye. Jézus a szíved ajtaja előtt ál és zörget. Aki meghallja az Ő zörgetését, és megnyitja szíve ajtaját, ahhoz belép és vele marad. És mindent újjá tesz.

"Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem." (Jelenések 3:20)

Hogyan lehetséges mindez? Hogyan tudok belépni Isten jelenlétébe? Hogyan tudom venni az Élet Vizét?

Jézus azt mondja: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa!" (Máté 4:17)

Mi az a megtérés? Ne gondolj semmi hókusz-pókuszra. A megtérés egy egyszerű konkrét döntés Jézus Krisztus mellett. Beismered Isten előtt, hogy bűnös ember vagy, és szükséged van bűnbocsánatra. Elfogadod Jézus Krisztus keresztáldozatát, hogy az a Te bűneid miatt is volt, és hogy Jézus ott kifizette a Te bűneidért is a büntetést, és hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból, és most is él. Elfogadod Jézust személyes Megváltódnak és Szabadítódnak, és kinyitod előtte szíved ajtaját, és kéred, hogy költözzön be a szívedbe, és átadod Neki szívedet. Ha egy egyszerű imában így fordulsz Istenhez és ezt komolyan is gondolod, akkor arra Isten válaszolni fog, és Jézus belép az életedbe, megbocsájtja bűneidet és új élet kezdődik el számodra, Ővele.

"Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk." (Róma 10:9-10)

Tedd meg ezt a lépést bátran. Semmit se félj. Emberek milliói tették már meg ezt előtted. Sokkal többet nyerhetsz vele, mint amennyit veszíthetsz. Megéri. Lehet, hogy egyesek bolondnak fognak ezért tartani, vagy akár ellened is fordulnak. A Sátánnak sem fog ez tetszeni, és megpróbál ettől eltéríteni, és akadályokat görgetni eléd ebben. Megpróbál visszaszerezni magának. Viszont megnyered Isten természetfeletti támogatását és segítségét, felszabadulsz a bűnök terhe alól, és örök életet ad Neked Isten.

Ha készen állsz erre a sorsdöntő lépésre, kérlek, mondd el ezt az imát hangosan, hittel, őszintén:

Drága Úr Jézus Krisztus!
Elfogadom a Te meghívásodat, és Hozzád megyek minden bűnömmel, problémámmal, függőségemmel.
Elfordulok minden bűnömtől és odafordulok Hozzád,
Úr Jézus!
Beléd helyezem teljes bizalmamat.
Teljes szívből hiszem, amit most szavaimmal megvallok: Te vagy az élő Isten Fia. Te haltál meg az én bűneim miatt, de feltámadtál a halálból, hogy nekem is örök életem legyen. Te vagy az én Megváltóm, én Uram és én Istenem.
Köszönöm Neked Atyám, hogy gyermekeddé fogadtál engem.
Megnyitom magamat a Te Szent Szellemed előtt, és az életem minden napján Téged akarlak követni.
Megbízom Benned, és a Te vezetésedre hagyatkozom.
Jézus nevében! Ámen!

Ha ezt az imát hittel elmondtad, akkor ráléptél egy olyan útra, amely az Örök Életre visz. Ha komolyan gondoltad, és kitartasz döntésed mellett, akkor az életed legjobb döntésének fog majd ez bizonyulni. De ehhez tovább kell haladni ezen az úton. Ebben találhatsz további segítséget a NAPOS OLDALON.

Mert ki az Élet Vizét issza, nem vágyik már szíve vissza,        a bűnbe.

(A bibliai idézetek az Új fordítású Bibliából származnak.)


Az Élet Vize A4-es brossúra formátumban is letölthető innen: 

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el