Dicsérjétek az Urat!

Dicsérjétek az Urat,

mert jó, mert örökkévaló az Ő kegyelme!


Istenünket dícsérni jó, és csodálatos dolog!

Mikor a szív tele van Isten szeretetével, önkéntelenül is megtelik a száj Isten dicsőítésével.

Isten jelentétében kibeszélhetetlen, ujjongó öröm van.

Jöjjetek, dícsérjük az Urat, mert irgalma s kegyelme megmarad. Minden nyelv és minden nemzetek, teljes szívből Néki zengjetek!

Istent dicsérni fantasztikus dolog. Hiszen azért is lettünk mi emberek teremtve, hogy legyünk Isten dicsőségének magasztalói (Efézus 1:5-6, 12), legyünk Istent dicsérő, Istent imádó emberek. Istent dicsérni jó és illendő dolog (Zsolt 147:1). Istent dicsőíteni csodálatos.

Csatlakozz te is az Istent dicsőítők népes táborához, s rá fogsz érezni annak ízére, meg fogod tapasztalni milyen csodálatos is magasztalni az Ő Szent Nevét! 


Belépés Isten jelenlétébe


Zsoltárok 22:4  "Pedig te szent vagy, aki Izráel dícséretei között lakozol." 

Isten az Ő népe dicséretei között lakozik. Ahol Istent örömmel, tiszta szívből dicsőítik és imádják, ott megtapasztalható az Ő jelenléte, az Ő dicsősége.

Arról, hogy hogyan járulhatunk Isten elé, hogyan léphetünk be az Ő jelenlétébe és mehetünk be az Ő dicsőségébe szól a 100. zsoltár, illetve a 95. zsoltár:

Isten jelenlétébe 1.) hálaadás, 2.) dicséret és 3.) imádás vezet. 

"Hálaadó zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vígassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és nem magunk; az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornáczaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét! Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége!" (Zsolt 100:1-5)

"Jőjjetek el, örvendezzünk az Úrnak; vígadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának! Menjünk elébe hálaadással; vígadozzunk néki zengedezésekkel. Mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden istenen felül. ... Jőjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt! Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei és az ő kezének juhai vagyunk; vajha ma hallanátok az ő szavát. Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribáhnál, mint Maszszáh napján a pusztában." (Zsolt 95:1-3, 6-8)

Isten jelenlétébe vezető út az Ige szerint:

Ha elénk képzeljük a Szent Sátrat, könnyebben megérthetjük Isten jelenlétébe való belépés mikéntjét és módját.

Előszőr is hálaadással tudunk belépni a Szent Sátor udvarának kapuján. Hálás szivvel kell Isten elé járulnunk mindenkor. Hálaadás Isten csodálatos tetteiért, szabadításáért, ajándékaiért, csodáiért.

Öröm tölti el szívünket, mikor Istenhez megyünk. Örvendezzünk, vigadozzunk Isten előtt, mint ahogyan Dávid is tett. Örüljünk az Úrban! Táncoljunk az Úr előtt valódi örömmel!

Dicséretekkel menjünk még közelebb az Úrhoz! Dicsőítsük, magasztaljuk az Ő Szent Nevét! Haladjunk az udvarban a Szentély felé! Dicsérjük Őt jóságáért és irgalmasságáért!

Hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, az Ő jelenlétében! Ekkor már bent vagyunk a Szentélyben. És az imádás visz be minket a Szentek Szentjébe, Isten dicsőségének helyére, ahol Isten már közvetlenül szól hozzánk. 


Az alábbi 1 órás videóban Benny Hinn végigvezet minket Szent Sátoron keresztül Isten jelenlétébe.

Dicséretek

Az alábbiakban egy kis ízelítő élő, lelkes, Istent jóságát, nagyságát, szentségét felmagasztaló dicséretekből.

Karantén dicséret: Az az áldás:

Fiatalok kórusa (2017):

Új Forrás, ünnepi koncert:


Vidám Vasárnap Dicséretek -- Dicséretek a Hit Gyülekezete 2017. október 8-i istentiszteletéről:


Vidám Vasárnap Dicséretek -- Dicséretek a Hit Gyülekezete 2017. december 17-i istentiszteletéről:


Arab keresztény dicséret Egyiptomból:

Dicséretről a Zsoltárokban

A Biblia tele van Isten magasztalásával, dicsőítésével. Különösképpen a Zsoltárok könyve bővelkedik dicséretekben.

Zsolt. 33:1 "Örvendezzetek ti igazak, az Úrban; a hívekhez illik a dicséret."

Zsolt. 47:2 "Ti népek mind tapsoljatok, harsogjatok Istennek vígságos szóval."

Zsolt. 92:2 "Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, oh Felséges!"

Zsolt. 63:6 "Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged az én szájam!"

Zsolt. 34:2 "Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van!"

Zsolt. 104:33 "Éneklek az Úrnak egész életemben; zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok!"

Zsolt. 117:1 "Dicsérjétek az Urat mind, ti pogányok; magasztalják őt mind a népek!"

Zsolt 147:1 "Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről énekelni jó; hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog!"

Zsolt. 150:6 "Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!"

Zsolt. 95:1-3, 6 "Jőjjetek el, örvendezzünk az Úrnak; vígadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának! Menjünk elébe hálaadással; vígadozzunk néki zengedezésekkel. Mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden istenen felül. ... Jőjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt!"

Ján. 4:23-24 "De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben (szellemben), és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul. Az Isten lélek (Szellem): és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben (szellemben) és igazságban imádják."

Ki, mikor, miért, hogyan dicsérje az Urat?


Kinek kell Istent dicsérni?

 • Mindenkinek Zsolt. 150:6; 145:21; 117:1

Mikor kell Istent dicsérni?

 • Minden időben Zsolt. 34:2; 104:33; 63:5

Miért kell Istent dicsérni?

 • Mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. Zsolt. 107:1

Hogyan kell Istent dicsérni?

 • Szellemben, azaz a Szent Szellem vezetése szerint          Ján. 4:23-24
 • Igazságban, azaz Isten Igéje szerint          Ján. 4:23-24
 • Hálaadással              Zsolt. 100:4;
 • Hálás szívvel
 • Tiszta szívvel
 • Tiszta kezeket emelve fel, kézfelemeléssel           Zsolt. 28:2; 63:5
 • Nagy örömmel, örvendezve, vigadozva
 • Vígan énekelve, víg ajakkal
 • Lelkesen                Zsolt. 33:3
 • Harsogón, hangosan                Zsolt. 33:3
 • Új énekkel              Zsolt. 33:3
 • Tapssal                   Zsolt. 47:2
 • Tánccal                   Zsolt. 150:4; 149:3
 • Dobpergéssel
 • Kürtfújással
 • Hárfával
 • Citerával
 • Cimbalommal (cintányér)
 • Hegedűvel
 • Fuvolával
 • Az Úr előtt meghajolva, leborulva, térdre esve        Zsolt. 95:6

Igék a dicséretről

 

ApCsel. 15:16-17  "Ezek után megtérek és felépítem a Dávidnak leomlott sátorát; és annak omladékait helyreállítom, és ismét felállatom azt: Hogy megkeresse az embereknek többi része az Urat, és a pogányok mindnyájan, a kik az én nevemről neveztetnek. Ezt mondja az Úr, ki mindezeket megcselekszi."

A fenti igevers Ámós prófétát idézi: Ámós. 9:11-12 "Azon a napon felemelem a Dávid leomlott sátorát, és kijavítom repedezéseit, és felemelem omladékait, és megépítem azt, mint volt hajdanán. Hogy örökségképen bírják az Edom maradékát és mindama népeket, a kik az én nevemről neveztetnek, ezt mondja az Úr, a ki megcselekszi ezt!" 

Dávid sátora az új-szövetségi istentisztelet prototípusa. Dávid állítatta fel Jeruzsálemben, és abba vitette be a Frigyládát, az Isten szövetségének ládáját. A nap 24 órájában ment ott az Isten dicsőítése. Ezzel párhuzamosan állt a mózesi sátor is a Gilboa magaslatán, de Frigyláda nélkül, és az állatáldozatok bemutatása a mózesi törvény szerint ment a mózesi sátornál.

Istennek egyik célja az egyházzal, hogy helyreállítsa benne a dicséretet. Isten fel akarja építeni újra Dávid leomlott sátorát.

Zsolt. 33:1-3 "Örvendezzetek ti igazak, az Úrban; a hívekhez illik a dícséret. Dicsérjétek az Urat cziterával; tízhúrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón."

Zsolt. 81:2-4 "Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek; ujjongjatok a Jákób Istenének! Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát cziterával együtt. Fújjatok kürtöt új holdra, holdtöltekor, a mi ünnepünk napján;"

Zsolt. 92:2-4 "Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, oh Felséges! Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. Tíz húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel."

Zsolt. 95:1-3,6-8 "Jőjjetek el, örvendezzünk az Úrnak; vígadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának! Menjünk elébe hálaadással; vígadozzunk néki zengedezésekkel. Mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden istenen felül. ... Jőjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt! Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei és az ő kezének juhai vagyunk; vajha ma hallanátok az ő szavát. Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribáhnál, mint Maszszáh napján a pusztában:"

Zsolt. 100:1-5 "Hálaadó zsoltár.Vígan énekelj az Úrnak te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vígassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és nem magunk; az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornáczaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét! Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége!"

Zsolt. 149 "Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket; dicsérje őt a kegyesek gyülekezete!

Örvendezzen Izráel az ő teremtőjében: Sionnak fiai örüljenek az ő királyukban! Dicsérjék az ő nevét tánczczal; dobbal és hárfával zengjenek néki. Mert kedveli az Úr az ő népét, a szenvedőket szabadulással dicsőíti meg. Vígadozzanak a kegyesek tisztességben; ujjongjanak nyugvó helyökön. Isten-dicsőítés legyen torkukban, kétélű fegyver kezeikben; Hogy bosszút álljanak a pogányokon, és megfenyítsék a nemzeteket! Hogy lánczra fűzzék királyaikat, főembereiket pedig vas-bilincsekbe. Hogy végrehajtsák rajtok a megírott ítéletet. Dicsőség ez az ő minden kegyeltjére! Dicsérjétek az Urat!"

Zsolt. 150 "Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Istent az ő szent helyén; dicsérjétek őt az ő hatalmának boltozatán! Dicsérjétek őt hősi tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának gazdagsága szerint! Dicsérjétek őt kürt-zengéssel; dicsérjétek őt hárfán és cziterán; Dicsérjétek őt dobbal és tánczczal, dicsérjétek őt hegedűkkel és fuvolával; Dicsérjétek őt hangos czimbalommal, dicsérjétek őt harsogó czimbalommal. Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!"

Zsolt. 28:2 "Halld meg esedezéseimnek szavát, mikor kiáltok hozzád, és mikor felemelem kezeimet a te szentséged lakhelye felé."

Zsolt. 63:5-8 "Áldanálak ezért életem fogytáig; a te nevedben emelném fel kezeimet. Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged az én szájam! Ha reád gondolok ágyamban: őrváltásról őrváltásra rólad elmélkedem; Mert segítségem voltál, és a te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem."

Zsolt. 46:11 "Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön."

Hós. 14:3 b "... és ajkaink tulkaival áldozunk néked."

Zsid. 13:15 "Annakokáért ő általa vigyünk dícséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét."

1 Thess. 5:18 "Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok."

Eféz. 1:12 "Hogy legyünk mi magasztalására az Ő dicsőségének, a kik előre reménykedtünk a Krisztusban:"

Eféz. 1:5-6 "Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratjának jó kedve szerint, Kegyelme dicsőségének magasztalására, a mellyel megajándékozott minket ama Szerelmesben,"

Zsolt. 145:21 "Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az ő szent nevét áldja minden testörökkön örökké!"

Zsolt. 107:1 "Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme."

Jer. 33:11 "... Dícsérjétek a Seregek Urát, mert jó az Úr, mert örökkévaló az ő kegyelme; ..."

Jel. 5:12 "Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást."

***

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el