Hihetetlen metamorfózis

Hihetetlen metamorfózis


Ha az asszony egyszerűen csak a pogány világvallást jelenítette volna meg, János apostol aligha lett volna ennyire meglepve. Valami félelmetesen ismerősnek tűnt. Miféle ördögi metamorfózis során változhatott Krisztus menyasszonya ezzé a parázna asszonnyá?

A Római Birodalomban Krisztus egyháza üldözéseknek volt kitéve. Mivel a világ rosszul bánt vele, ezáltal tiszta, világi vágyaktól mentes tudott maradni. A legnagyobb üldöztetés tetőpontján meghökkentő irányból jött a szabadulás: egy új császáron, Konstantinon keresztül. Az üldöztetéstől való megszabadulás Istentől kapott ajándéknak tűnt, viszont ez készítette elő az aposztáziát. Krisztus menyasszonyát összeházasították a pogánysággal.

A pogány istenek kultuszát a szentek tisztelete váltotta fel, Ízisz és Hórusz szobrait új névvel illették, és lett belőlük Mária és Jézus, a termékenység-istennőket ábrázoló szobrok neveit Mária nevével helyettesítették, a Saturnaliát a karácsonyi ünnepek váltották fel. A pogányság átöröklődött az új vallásba. A pogányság átmentése történt meg a keresztény terminológia leple alatt. A meghódított Róma legyőzte hódítóját. A világ megtérítette a kereszténységet. A Római Birodalom bukása után a pápák magukra vették a császár szerepét is, így tehát a világgal kötött házasság tökéletessé vált. Thomas Hobbes szerint: "A pápaság nem más, mint az elpusztult Római Birodalom szelleme, ami megkoronázva ül annak sírján."

Ahogy a pogányság egyre nagyobb teret hódított a kereszténységen belül, a keresztények úgy fordultak el egyre inkább Jézustól, és azt tették másokkal, amit korábban velük cselekedtek, sőt még rosszabbat. A vallás, amely büszke volt arra, hogy szenvedéssel győzte le az üldözéseket, a legüldözőbb vallás lett, amit valaha is látott a világ.

Miután megvalósult a pápák abszolút hatalma a birodalmak, az emberek és a vagyon fölött, hihetetlen mértékű korrupció ütötte fel a fejét a római katolikus egyházon belül. A reformerek teljesen egyetértettek abban, hogy a pápa az Antikrisztussal azonos. A Biblia azonban nem támasztja alá ezt az állítást. Az Antikrisztus egy egyedülálló személy, akinek nincs sem elődje, sem utódja. Ő lesz az új "Konstantin", az újjáéledt és egész világra kiterjedő Római Birodalom feje.

Nyilvánvaló viszont, hogy a nagy parázna kulcsszerepet fog játszani a Római Birodalom újjáéledésében, és az Antikrisztus uralmában.

Róma valódi szándékát mézes-mázas szavakkal igyekszik leplezni, és valódi énjét művészi alkotások, és a kegyesség megható megnyilvánulásai mögé rejti. Róma egy olyan képet fest magáról, ami nagyon megnehezíti, hogy az igazság váljon hihetővé az emberek számára.

A rómaiak, akik imádták a császárt, nem voltak szűklátókörűek. Nagyon sok istenük volt, és nagyon sokféle hitet tűrtek meg. A keresztényeket nem azért üldözték, mert hittek Jézus Krisztusban, hanem azért, mert csak benne hittek, és más istent nem fogadtak el, csak a Biblia Istenét. A katolicizmus úgyszintén toleráns a többi vallással szemben, megengedi tagjainak, hogy bármit gyakoroljanak, a jógától a vudu varázslásig, csak az a lényeg, hogy az egyházon belül maradjanak.

Furcsa módon a római katolicizmus, miközben azt állítja, hogy ő az egyedüli igaz egyház, minden vallást elfogad.

Úgynevezett "gyűlölet törvényeket" kezdenek hozni sok országban, amelyek szerint bűncselekmény azt állítani, hogy bárki téved az ő vallásos vagy erkölcsi felfogásában vagy gyakorlatában. Hasonlóképpen törvényellenes lesz azt mondani, hogy a homoszexualitás bűn, vagy hogy bármilyen vallás hamis.

Az új világrend vallása toleráns lesz mindenféle hittel szemben, amelyek hajlandóak lesznek egyesülni az emberiség jótékony megmentése céljából. Az eljövendő egységes világvallás nem nyíltan, hanem leplezetten lesz keresztény-ellenes, akárcsak Hitler nemzeti szocializmusa; pozitív kereszténységként fogja feltüntetni magát, és ellenállhatatlanul vonzó lesz az egész világ számára. Azokat a keresztényeket, akik nem lesznek hajlandóak megalkudni, meg fogják ölni, mert az egység és a béke útjában fognak állni.

Nabukodonozor álomban egy nagy állókép formájában látta az egymás után következő világbirodalmakat: a Új-babiloni, a Méd-Perzsa, a Hellén birodalmat s annak 4 utódbirodalmát és végül a Római birodalmat, amely az idők végén ismét újjáéled (Dániel könyve 2. rész). Majd Dániel próféta is kapott Istentől kijelentést a világbirodalmakról (Dániel 7), amelyben a birodalmak vadállatok formájában jelennek meg. Mindegyik birodalmat legfőképpen az jellemezte, hogy a trón és az oltár, az uralkodó és a pap között szoros kapcsolat volt. Így a legfőbb jellemzője ennek az asszonynak az lesz, hogy házasságtörő kapcsolatban áll majd a világ kormányaival, s az idők végén újjáéledő antikrisztusi Római birodalommal.

Az, hogy az Antikrisztus erős partneri viszonyban lesz elsősorban a Vatikánnal, abból is látható, hogy minden egyes nemzet nagy hangsúlyt tesz arra, hogy jó kapcsolata legyen a pápasággal, amely az ENSZ-et leszámítva a legkiterjedtebb nemzetközi szervezet a világon. A szövetség hamarosan a világ ura és a Vatikán között fog létrejönni. Az Antikrisztus tudja, hogy vallások békéje nélkül nem lehet politikai béke. Amíg a világ vallásai nem fogadják el egymást partnerként egy közös cél megvalósítása érdekében, addig nem fog megvalósulni a világbéke - és a pápa az előbb felsorolt okok miatt rendkívül jelentős szerepet fog játszani az ökumenizmus megvalósításában.

Az Egyházak Világtanácsa (World Council of Churches (WCC)) 1993-as V. világkonferenciáján - melyen római katolikusok első ízben vettek részt - elfogadott nyilatkozat szerint: "Nem lehet visszafordulni... attól az ökumenikus mozgalomtól, amely számára egyszerre fontos az egyház egysége... és a világ problémája."

Valójában ez a nyilatkozat felismeri, hogy a világegyháznak együtt kell működni a világkormánnyal. Ez a cél meg is fog valósulni. Az Antikrisztus maga is el fogja ismerni az egyház vezető szerepét, de ő sem teszi ezt nagyobb őszinteséggel, mint Konstantin tette. Nagyon jó trükk lesz ez majd arra, hogy az egyházat saját céljaira használja egy ideig.

Az Antikrisztus és a hamis világegyház közötti érdekházasság azonban nem fog örökké tartani, mivel az Antikrisztus magának fogja követelni az emberiség megváltójának pozícióját, és az embereknek istenként kell majd őt imádniuk. Akkor aztán a fenevad a nagy parázna ellen fordul, és felfalja azt.

"És a tíz szarv, a melyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel." (Jelenések 17:16).

Isten előre figyelmezteti az ő népét: "Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesei az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból: Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól." (Jelenések 18:4-5)


<< Előző

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el