Evangélium Üzenete

Evangélium üzenete

 

Az evangélium és a megtérés üzenetével foglalkozik a "Mínuszból Pluszba" című rész is, de mivel ez az üzenet és az erre adott válaszunk oly döntő jelentőséggel bír mind a földi, mind pedig a túlvilági sorsunkat, boldogulásunkat illetően, hogy nem lehet túlhangsúlyozni jelentőségét.

Az evangélium, ami annyit jelent: jó hír, valójában az elképzelhető legjobb hír számunkra. Ez Jézus Krisztus győzelmi híre. Egész életünket, sorsunkat képes megváltoztatni.

Nem emberek okoskodásán alapul, hanem maga az Isten szól hozzánk, Ő üzen nekünk.

Az evangélium Isten meghívása az Ő országába, az Ő dicsőségébe, az Ő jelenlétébe. Meghívó az Örök Életre.

Az evangélium mindannyiunkat választás elé állít. Vagy haladunk tovább életünk régi kerékvágásában, tudomáson kívül hagyva Isten hívását, vagy elfogadjuk Isten által számunkra felkínált megmenekülési lehetőséget.

Az evangélium lényegében Isten ultimátuma. Vagy elfogadod, és megmenekülsz, vagy elutasítod és elveszel, és a roncstelepen végzed. A döntés végső soron a mi kezünkben van. Válaszd azért az Életet, hogy élhess!

Miről is van szó voltaképpen?

Isten mentőakciójáról, hogy kimentsen minket az ellenségünk, a Sátán kezéből, és visszataláljunk Őhozzá.

Isten szereti a teremtményeit. Isten szeret téged, és nem akarja, hogy elvesszél. Hanem egy sokkal jobb terve van veled. És ezt nem is titkolja el. Mint ahogy Jeremiás prófétán keresztül is azt üzeni elsősorban Izraelnek, de nekünk is:

Jeremiás 29:11 "Mert én tudom az én gondolatimat, a melyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. 12 Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. 13 És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem."

A Biblia rámutat problémáink valódi gyökerére. Ez pedig: a bűn.

Róma 3:23 "Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül."

Vagyis nélkülözzük Isten dicsőségét, híján vagyunk annak a dicsőségnek, amelyet Isten készített el számunkra.

Mindannyian elfordultunk Istentől, nem törődtünk Vele, figyelmen kívül hagytuk Öt, fellázadtunk ellene.

Róma 3:10 "Amint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is; 11 Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. 12 Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. 13 Nyitott sír az ő torkuk; nyelvökkel álnokságot szólnak; áspiskígyó mérge van ajkaik alatt. 14 Szájok telve átkozódással és keserűséggel. 15 Lábaik gyorsak a vérontásra. 16 Útjaikon romlás és nyomorúság van. 17 És a békességnek útját nem ismerik. 18 Nincs isteni félelem az ő szemök előtt."

Pedig nincs Ő messze tőlünk, csak éppen a bűneink azok, amelyek elválasztanak minket Istentől.

Ésaiás 59:1 "Ímé, nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna; 2 Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orczáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott."

Isten azonban a megoldást is felkínálja számunkra.

Mert Ö szeret minket, és nem akarja, hogy elvesszünk.

Ezékiel 18:23 "Hát kívánva kívánom én a gonosznak halálát? ezt mondja az Úr Isten! nem inkább azt, hogy megtérjen útjáról és éljen?"

Ezékiel 33:11 "Mondjad nékik: Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz útaitokról! hiszen miért halnátok meg,...!?"

A bűn ugyanis végül halálhoz vezet.

Róma 6:23 "Mert a bűn zsoldja (vagy jutalma) halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban."

A bűn a mi életünk megrontója, megmételyezi még a legnemesebb szándékainkat is. Eltorzítja az ember személyiségét, és eltorzítja az Istenről való képet bennünk. Olyan, mint a rákos daganat az ember testében.

Végső soron az emberiség problémáinak végső gyökere a bűn.

A bűn legfőbb jellemzője az Isten elleni lázadás, ami megtestesülhet Istennek és az Ő akaratának figyelmen kívül hagyásában, az Ő törvényeinek áthágásában, hitetlen, istentelen életben, ...

De itt jön be a képbe Isten kegyelme.

Isten elküldte a földre az Ő egyszülött Fiát. Ő a régen megígért Messiás. Ő Jézus.

Ő az Isten báránya, aki elvette a világ bűneit. Mint ahogy erről keresztelő János is bizonyságot tett:

János 1:29 "Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama báránya, a ki elveszi a világ bűneit!"

Isten Fia eljött a földre, beleszületett ebbe a világba. Születése is különleges volt. Mint ahogy ezt Ésaiás próféta már jó előre megjövendölte:

Ésaiás 7:14 "Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek,"

Máté Jézus születését a következőképpen jegyzi le evangéliumában:

Máté 1:18 "A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szent Lélektől. 19 József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani. 20 Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szent Lélektől van az. 21 Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. 22 Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott volt a próféta által, a ki így szól: 23 Ímé a szűz fogan méhében és szül fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten."

Jézusnak már a neve is (Jesua) beszédes. A Jesua név a "jásá" ige nőnemű, ragozott alakja. Jelentései: segítség, oltalom; győzelem; üdv, szerencse.

A Sátán tisztában volt azzal, hogy Jézus óriási veszélyt jelent birodalma számára, ezért minden rendelkezésre álló eszközzel igyekezett Jézust elpusztítani. Kisgyermekek sokaságát mészároltatta le Heródes által, hogy köztük Jézust is megölje, de sikertelenül.

Jézus egy normális zsidó családban növekedett fel.

Isten elküldte Jézus előtt keresztelő Jánost, hogy felkészítse Izraelt a Messiás fogadására.

Miután Jézus keresztelő János által bemerítkezett (megkeresztelkedett) a Jordánban, rá szállt Isten Szelleme. Majd a Sátán megkísértette Őt a sivatagban, akinek Isten Igéjével állt ellen, s a Szellem erejével tért már vissza a próbából, hogy elkezdje nyilvános szolgálatát.

Názáreti zsinagógában jelentette be programját:

Lukács 4:18 "Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, 19 Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét."

És valóban, ezt a programot valósította meg viszonylag rövid (kb. két éves), de annál intenzívebb szolgálata során.

  • Hatalma volt a betegségek felett: Betegeket gyógyított, megnyitotta a vakok szemeit, a süketek füleit, a bénák jártak, a leprások megtisztultak. Nem volt olyan betegség, amelyet ne gyógyított volna meg.

Midőn Keresztelő János követeket küldött hozzá a börtönből, kérdezvén, hogy "te vagy-e a Krisztus, vagy mást várjunk?" - ekképpen válaszolt:

Máté 11:4 "És felelvén Jézus, monda nékik: Menjetek el és jelentsétek Jánosnak, a miket hallotok és láttok: 5 A vakok látnak, és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak; a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangyéliom hirdettetik; 6 És boldog, a ki én bennem meg nem botránkozik."

  • Hatalma volt a gonosz szellemek felett: Kiűzte az emberekből az őket gyötrő démonokat, és megszabadultak.
  • Hatalma volt az anyagi dolgok felett: A vizet borrá változtatta a kánai menyegzőn, a kenyeret megszaporította nem is egyszer, pár kenyérből és halból egész tömeget etetett meg. Megmutatta ezzel is, hogy Ő képes és kész is betölteni materiális szükségeinket.
  • Hatalma volt a természet erői felett: Lecsendesítette a háborgó tengert.
  • Hatalma volt a fizikai törvények felett is: Tudott a víz felszínén is járni.
  • Hatalma volt a halál felett: Feltámasztotta a naini fiút, Jaerus lányát és Lázárt.

Tanította az embereket Isten országáról. És minderre hite és Isten Szelleme tette képessé. Mind emellett világosságra hozta az emberekben lakozó bűnt is. Hirdette az embereknek Isten országát, hangsúlyozva, hogy abba nem léphetnek be megtérés és újjászületés nélkül.

Máté 18:3 "És monda: Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába."

Bemutatta az embereknek Isten szeretetét, hatalmát és erejét. Bemutatta Isten igazságosságát és irgalmát. Bemutatta Isten országát.

Sok követőt szerzett magának, de sok ellenséget is. Ellenségei - a kora vallási vezetői - végül bosszút álltak rajta: elfogták, hamis tanúvallomások alapján egy koncepciós perben elítélték, majd átadva a világi karhatalomnak kivégeztették.

Vádlói előtt nem védekezett. Szótlanul eltűrte, hogy megostorozzák, megkínozzák.

Ésaiás 53:7 "Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt; és száját nem nyitotta meg!"

Ésaiás 50:6 "Hátamat odaadám a verőknek, és orczámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és köpdösés előtt."

Jézust végül keresztre feszítették, pontosan úgy, ahogy ezt a zsoltáros jó előre megírta.

Zsoltár 22:17 "Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott; átlyukasztották kezeimet és lábaimat."

Megtehette volna, hogy kiszabadítja magát ellenségei kezéből, de nem tette meg. Ártatlansága ellenére vállalta a szörnyű büntetést.

Ésaiás 53:9 "És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában."

De miért vállalta mindezt a megaláztatást, a gyalázatot, a szenvedést és végül a kínhalált?

Úgy tűnt, a Sátán végül mégis elérte célját. A történetnek azonban itt nincs vége. Jézus Krisztus harmadnapra feltámadott a halálból! Legyőzte a halált és a pokol erőit, lerázta magáról a halál köteleit.

Az Atya feltámasztotta Jézust a halálból, érvénytelenítve ezzel a földi bíróságok ítéletét, majd miután negyven napon át megjelent janítványainak, tanítva őket az írásokból, hogy ekképpen kellett a Krisztusnak szenvednie, kivégeztetnie és feltámadnia, felemeltetett a mennybe, felljebb minden fejedelemségen és hatalmasságon. Jézus Krisztus most is él. És most ott van Ő fenn a mennyben, hatalomban és dicsőségben, mint uraknak Ura és a királyoknak Királya.

Philippi 2:9 "Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név fölött való; 10 Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. 11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére." 

 De miért volt minderre szükség? A szenvedésre, a megfeszítésre és a feltámadásra.

- Mert ez volt az egyedüli módja annak, hogy minket megmenthessen.

Helyettünk szenvedte el bűneink büntetését. A mi bűneinket vette ott a kereszten magára, és a nekünk kijáró büntetést vállalta fel. Azért, hogy kiengesztelje Isten haragját, és a bűn elnyerje méltó büntetését, és mi bűn nélküli, igaz emberekként állhassunk meg Isten színe előtt.

Azonban nem csak bűneinket és büntetésünket vette a kereszten magára, hanem elhordozta ott betegségeinket, szégyenünket, elvetettségünket, szegénységünket, nyomorúságainkat, boldogtalanságunkat, és még sorolhatnám az éltünkben előforduló rossz dolgokat, s tette mindezt azért, hogy mi meggyógyuljunk, Isten dicsőségéből részesüljünk, Istennél elfogadásra találjunk, bőségben éljünk, boldogok legyünk, és még sorolhatnám mindazt a jót, amit keresztáldozatával megszerzett számunkra.

Ésaiás 53:4 "Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! 5 És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. 6 Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté."

2 Korinthus 5:21 "Mert azt, a ki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne."

2 Korinthus 8:9 "Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok."

Galata 3:13 "Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ: 14 Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által."

Egy fantasztikus helycsere játszódott le ott a kereszten. Jézus magára vett mindent, ami rossz a mi életünkben, hogy mi megnyerjünk mindent, ami jó az Ő életében.

És mindezt azért tette, mert szeretett bennünket, és most is szeret minket.

János 3:16 "Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 17 Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa."

Jézus a földi szolgálata során példát adott számunkra, bemutatta, hogyan kellene Istennek igazán tetsző életet élnünk itt a földön. Kereszthalálával és feltámadáséval ezt lehetővé is tette számunkra, megváltva minket a Sátán hatalmából Isten számára, hogy valóban az Ő tanítványaivá tudjunk válni, az Ő nyomdokain tudjunk járni, és Istennek tetsző életet tudjunk élni.

Mindez azonban nem megy automatikusan. Mindez csak hit által működik.

Zsidó levél 11:6 "Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik."

Hit által lehet csak Isten felé közeledni. Hit által lehet átvenni Istentől az áldásokat.

A hitet pedig Isten Igéjének meghallása hozza létre a szívünkben.

Róma 10:17 "Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által."

Ha eddig materialista voltál, ne légy többé az, hanem higgy!

Ha eddig hitetlen voltál, ne légy tovább hitetlen, hanem hívő!

Ha eddig nem törődtél Istennel, nyújtsd ki felé kezedet, hívd segítségül Őt, és meglátod, válaszol rá, s megfogja kezedet.

Róma 10:13 "Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik."

A tékozló fiú

Hadd hívjam fel itt a figyelmedet a tékozló fiú közismert történetére! Lukács evangéliuma 15. fejezetében van leírva: Miután kikérte a fiú az apjától a rá eső örökségrészt elhagyta a szülői házat.

Lukács 15:13 "Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét, messze vidékre költözék; és ott eltékozlá vagyonát, mivelhogy dobzódva élt. 14 Minekutána pedig mindent elköltött, támada nagy éhség azon a vidéken, és ő kezde szükséget látni. 15 Akkor elmenvén, hozzá szegődék annak a vidéknek egyik polgárához; és az elküldé őt az ő mezeire disznókat legeltetni. 16 És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, a mit a disznók ettek; és senki sem ád vala néki."

Ez a fiú miután elhagyta az atyai házat, egy ideig abban az illúzióban élt, hogy távol az atyai háztól, az atyjától teljesen függetlenül, azokkal a talentumokkal, képességekkel, vagyonnal, amellyel rendelkezik, amelyet az atyjától örökségként kapott, majd sikerül megvalósítania önmagát.

Az illúziók korszaka azonban egyszer véget ért, mivel eltékozolta az örökséget, és jöttek a kudarcok, jött a keserű csalódás, majd az összeomlás.

Végül már a disznók között találta magát, és a disznók étkével is beérte volna. Ez az, amikor az ember már önpusztító függőségekbe menekül. Ez volt a mélypont, amikor a legmesszebb távolodott az atyjától.

A függőségek mögött kudarcok, a kudarcok mögött illúziók állnak. Az ember személyisége egyre jobban eltorzul, minél mélyebbre merül bele a különféle bűnökbe, minél messzebb kerül Istentől. 

És még ebből a kilátástalan helyzetből is van kiút.

Lukács 15:17 "Mikor aztán magába szállt, monda: Az én atyámnak mily sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg! 18 Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. 19 És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam; tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy!"

Magába szállt - amikor magára nézett, és észrevette a saját maga bűneit, elveszett voltát, észrevette a különbséget saját állapota és az atyai ház dicsősége között.

A világ három dolgot magasztal fel: a hatalmat, a gazdagságot és a tudást. Pedig az ember ezekkel nem tudja megvalósítani önmagát. Ezek csupán eszközök és nem célok. Magába szálláskor szembesül, szembe néz ezzel is az ember, és rájön arra, hogy valódi szükségeire mi adja meg a választ.

Amire leginkább szükségünk van, a bűnbocsánat az. És ezt csak Isten tudja megadni, csak Jézus képes erre. És akire leginkább szükségünk van, az Isten az, aki teremtett minket, aki ismer minket, és aki szeret minket.

Isten szeretete és az ő dicsősége nélkül mindannyian szükségben vagyunk.

A tékozló fiú azonban nem állt meg ezen a ponton, a felismerés pontján.

Hanem eldöntötte, lesz ami lesz, visszamegy atyjához, megalázza magát előtte, beismerve, hogy elrontotta az életét, és megkéri, hogy legalább szolgának vegye őt fel a házához.

S ahogy döntött, úgy is cselekedett. Elindult az atyai házhoz vissza.

Lukács 15:20 "És felkelvén, elméne az ő atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátá őt az ő atyja, és megesék rajta a szíve, és oda futván, a nyakába esék, és megcsókolgatá őt. 21 És monda néki a fia: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened: és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam! 22 Az atyja pedig monda az ő szolgáinak: Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá; és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira! 23 És előhozván a hízott tulkot, vágjátok le, és együnk és vígadjunk. 24 Mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott; elveszett, és megtaláltatott. Kezdének azért vígadni."

Az atyja, mint láttuk, már régóta várta elveszett fiát, hogy visszatérjen. Nagy örömmel fogadta, megbocsátott neki, és ráárasztotta szeretetét.

Hasonlóképpen vár vissza minket is a mennyei Atyánk.


És most rajtad a sor!

Te hol tartasz? Visszatértél-e már az atyai házhoz? Vagy még a magad útját járod?

Ha még nem döntöttél Jézus mellett, ha még nem nyitottad ki előtte a szívedet, ha még nem adtad át Neki az életedet, akkor tudd meg, még tékozló életet élsz.

Jézus azt mondja:

Máté 12:30 "Aki velem nincsen, ellenem van; és aki velem nem gyűjt, tékozol."

Akkor még a halál felé vezető úton haladsz.

Akár hol is tartasz ezen az úton. Lehet, hogy még az illúziók korszakában élsz. Lehet, hogy már a csalódások, kiábrándulások időszakában. Az is lehet, hogy már a függőségek kerítettek hatalmukba, melyekből nem tudsz szabadulni, és húznak lefelé a disznók közé.

Bárhol is vagy, tudd meg, Isten a Te atyád is, aki tárt karokkal visszavár.

Ha még nem hoztad meg életedben azt a döntést, amit a tékozló fiú meghozott, és ha még nem tértél vissza az atyai házhoz, akkor itt az idő, hogy megtedd!

Ne várd meg, míg a disznók sorsára jutsz!

Korunkban sokan élnek az illúziók világában, az élet-hazugságok bűvkörében, sőt köztük sokan vallásosak is.

Jézus viszont azt tanácsolja, amit a laodíceai gyülekezetnek is mondott:

Jelenések 3:15 "Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév. 16 Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. 17 Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen: 18 Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. 19 A kiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg. 20 Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem."

Érdemes megszívlelni Salamon figyelmeztetését is:

Prédikátor 12:1 "És emlékezzél meg a te Teremtődről a te ifjúságodnak idejében, míg a veszedelemnek napjai el nem jőnek, és míg el nem jőnek az esztendők, melyekről azt mondod: nem szeretem ezeket!"

Majd könyvének végén a leg-lényeget így összegzi:

Prédikátor 12:13 "A dolognak summája, mindezeket hallván, ez: az Istent féljed, és az ő parancsolatit megtartsad; mert ez az embernek fődolga! 14 Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az."

Akárhol is tartasz tehát a kárhozatra vezető úton. Itt az idő! Fordulj meg! Fordulj el a bűnöktől, és fordulj Isten felé.

Isten a Fiát, Jézust küldte, hogy visszavezessen az atyai házba, Isten dicsőségébe, az Élet forrásához.

Jézus a szíved ajtaja előtt áll, és zörget. Nyisd ki az ajtódat Előtte, és engedd be Őt! Most!

Hogy hogyan teheted ezt meg?

Higgy Jézus Krisztusban! Higgy abban, hogy Ő Isten Fia, aki emberré lett, hogy megmentsen téged is; abban, hogy magára vette a kereszten a te bűneidet is, és helyetted halt ott meg; abban, hogy harmadnapon feltámadt a halálból, és most is él, és életed része akar lenni; abban, hogy az Isten kész neked megbocsátani, örök életet adni, és áldásait rád árasztani, mert Ő szeret Téged.

Ne legyél többé hitetlen, hanem hívő!

A filippi börtönőr reszketve kérdezte Páléktól, miután Isten csodálatos módon egy földrengés által felnyitotta a Pálékat fogva tartó börtön ajtajait:

Apostolok cselekedetei 16:30 "... Uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy idvezüljek? 31 Azok pedig mondának: Higyj az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz ..."

Márk 16:16 " A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik."

Isten akarata mindannyiunk számára a megtérés. Ez alól nincs kivétel. Ez az Istenhez való visszatérés első és kihagyhatatlan lépése.

Ésaiás 55:6 "Keressétek az Urat, a míg megtalálható, hívjátok őt segítségül, a míg közel van. 7 Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban."

Pál apostol Athénben tartott prédikációjában is nyilvánvalóvá teszi, hogy a megtérés kifejezetten Isten parancsa:

Apcsel 17:29 "Mivelhogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványához hasonlatos az istenség. 30 E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek: 31 Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek, az által, hogy feltámasztá őt halottaiból."

A megtérés egy konkrét döntés. Elfordulás a bűntől, és odafordulás Istenhez. Ez egy teljes megfordulás. Ez egyben a gondolkodásmódunk teljes megváltoztatását is jelenti.

És ez úgy realizálódik életedben, ha szívedben hiszed, és száddal kimondod.

Róma 10:9 "Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. 10 Mert szívvel hiszünk az igazságra (hogy igazakká váljunk), szájjal teszünk pedig vallást az idvességre (hogy üdvösséget: szabadulást, megmenekülést, gyógyulást,... nyerjünk)."

Róma 10:13 "Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik."

És most gyere Isten elé: Ismerd el, hogy eddig Nélküle éltél, figyelmen kívül hagytad Őt, és az életed rossz irányba haladt. Hívd segítségül az Úr Jézus nevét! Bánd meg bűneidet, és kérd Tőle bűneid bocsánatát és örök életet. Nyisd meg a szívedet Előtte, hívd be Jézust az életedbe, és add át Neki az életedet!

Jézus azt mondta:

János 6:37 "Minden, a mit nékem ád az Atya, én hozzám jő; és azt, a ki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem."


Nézd meg most Billy Graham 3 perces prédikációját: 3 perc alatt minden hazugság összeomlik az életedben


Figyelj a szívedre!

Most Jézus zörget szíved ajtaján:

Jelenések 3:20  "Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem."

Ma még tart Isten kegyelemének a napja. Ma még szól Hozzád Isten. Hogy mit hoz a holnap, azt nem tudod.

Jézus hív Téged.

Zsidók 3:15  "... Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor." 

Ha készen állsz, és meg is tudod tenni ezt a döntő lépést, akkor ne habozz! Ne halaszd holnapra! Mondd most el a megtérő imát hittel, hangosan és bátran!

Az alábbiakban több megtérő ima-mintát is találsz:

Imádkozzunk! Mondd el ezeket a szavakat:

Úr Jézus Krisztus!
Hiszem, hogy Te meghaltál az én bűneimért.
Hiszem, hogy eltemettek, és hogy harmadnapon feltámadtál.
Most én megbánom a bűneimet, és hozzád jövök kegyelemért és bűnbocsánatért.
A te ígéretedbe vetett hittel személyesen elfogadlak megváltómnak, és megvallom, hogy te vagy az én Uram.
Kérlek, jöjj a szívembe, adj nekem örök életet, és tégy Isten gyermekévé.
Ámen!


Vagy imádkozhatsz így is:

Drága Úr Jézus Krisztus,


elfogadom a Te meghívásodat
és Hozzád megyek minden bűnömmel, problémámmal, függőségemmel.


Elfordulok minden bűnömtől
és odafordulok Hozzád, Úr Jézus.


Beléd helyezem teljes bizalmamat.
Te vagy az élő Isten Fia.


Teljes szívből hiszem, amit most szavaimmal megvallok:
Te vagy az én Megváltóm, én Uram és én Istenem.


Köszönöm Neked Atyám, hogy gyermekeddé fogadtál engem.
Megnyitom magamat a Te Szent Szellemed előtt,
és az életem minden napján Téged akarlak követni.


Megbízom Benned, és a Te vezetésedre hagyatkozom.
Jézus nevében!


Ámen!


Vagy imádkozz az alábbi imaminták alapján: Megtérő ima


Jézus Krisztus evangéliumának rövid (6 perces) összefoglalóját találod itt, a végén megtérő imával: 


Ha hittel elmondtad ezen megtérő imák egyikét, akkor biztos lehetsz benne, hogy Isten meghallgatott, megbocsátotta bűneidet és örök életet adott. Mert Ő megígérte.

Ezennel átléptél az Árnyékos oldalról a Napos oldalra. Ráléptél az Élet Útjára.

De ne feledd, ez csupán az első lépés az Élet Útján. A java még hátra van. Menj tovább!

A Napos Oldal üzenete már Neked is szól.

Isten hozott akkor Isten családjában!

Miután így elmondtad hittel a megtérő imát, kérlek olvasd el a  Napos Oldalon a 
 részt, mely hasznos útmutatásokat ad egy frissen megtért számára.


Ha pedig nem akarsz megtérni, ha visszautasítod Isten kegyelmét, ha hitetlenül, Isten nélkül akarsz élni, akkor ezt is megteheted. De akkor az Árnyékos oldalon maradsz.

Bár ezt senkinek sem ajánlom. Életed nagy lehetőségét mulaszthatod így el.

A döntés a te oldaladon van.

Nehogy úgy járj, mint akiken Ésaiás próféta szavai teljesedtek be:

Máté 13:14 "És beteljesedék rajtok Ésaiás jövendölése, a mely ezt mondja: Hallván halljatok, és ne értsetek; és látván lássatok, és ne ismerjetek: 15 Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták; hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket."

Ésaiás 57:20 "És a hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, a mely nem nyughatik, és a melynek vize iszapot és sárt hány ki. 21 Nincs békesség, szól Istenem, a hitetleneknek!"

Ámen

***

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el